Koulukuraattori

Lapsi tai nuori voi itse ottaa yhteyttä koulukuraattorrin, kun hän haluaa keskustella ulkopuolisen aikuisen kanssa. Asia voi koskea esim. perheoloja, kiusausta, konflikteja koulussa tai luvatonta poissaoloa.

Koulukuraattorin tehtävä on osallistua koulujen oppilashuoltotyöhön ja toimia koulun sosiaalityöntekijänä.

Koulukuraattori osallistuu koulujen ennalta ehkäisevään oppilashuoltotyöhön ja työskentelee yhdessä koulun henkilöstön kanssa hyvän kouluympäristön hyväksi. Koulukuraattori toimii usein yhteyshenkilönä ja koordinaattorina silloin kun oppilashuoltotyöhön kytketään useita toimijoita. Koulukuraattori on koulussa sosiaalilainsäädännön ja sosiaalihuollon asiantuntija.

Koulukuraattorin tehtäviin kuuluu tukikeskustelujen järjestäminen lapsille ja nuorille sekä vanhempien ja opettajien tukeminen ja opastaminen. Työssään ystäväoppilastoiminnassa ja ryhmissä/luokissa koulukuraattori pyrkii vahvistamaan luokan ja koulun ilmapiiriä ja yhteistyöhenkeä.

Kevätlukukaudella koulukuraattori tapaa kaikki vuosiluokalla 6 olevat lapset ja laatii uudet ryhmät vuosiluokalle 7.

Koulukuraattori työskentelee läheisessä yhteistyössä oppilashuollon muiden ammattiryhmien ja toimielinten kanssa.

Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin kun heillä on huoli lapsesta ja hänen voinnistaan. Esim. muuttunut käytös, masentuneisuus, huolestuneisuus, häiriökäyttäytyminen, koulumotivaation puute tai syömishäiriöongelmat ovat syitä ottaa yhteyttä kuraattoriin.

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä myös kun vanhemmat tarvitsevat neuvoja tai tukea.

Koulukuraattorin tiedot ja yhteystiedot löytyvät
Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta