Ajankohtaista Vuoden 2018 tulos: –1,9 miljoonaa euroa
8.4.2019

Vuoden 2018 tulos: –1,9 miljoonaa euroa

Vuoden 2018 tilinpäätöksen alijäämä oli 1,9 miljoonaa euroa. Tulos oli 2,2 miljoonaa huonompi kuin viime vuonna ja 0,4 miljoonaa alle talousarvion.

Nettokustannukset ylittivät talousarvion 0,2 miljoonalla. Verot ja valtionosuudet olivat puolestaan 0,4 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmät ja vähenivät yhteensä 1,1 miljoonaa euroa vuodesta 2017.

Toimintatulot laskivat 0,5 miljoonalla euroa edellisvuodesta 13,0 miljoonaan euroon. Lasku johtuu pääasiassa lomittajapalvelun volyymin pienenemisestä. Toimintakulut kasvoivat 0,5 miljoonalla eurolla edellisvuoden tasosta, vastaten 0,7 prosentin kasvua.

Vuosikate oli 61 574,79 euroa tai kuusi euroa asukasta kohti. Vuosikate heikkeni 192 euroa/asukas verrattuna vuoden 2017 tilinpäätökseen. Vuosikate kattaa vain kolme prosenttia poistoista ja yhden prosentin investoinneista.

Pedersören nettoinvestoinnit olivat 4,7 miljoonaa euroa vuonna 2018. Tämä oli yli miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2017. Rahoitustarve kasvoi kuitenkin miljoonalla eurolla edellisvuodesta, matalasta vuosikatteesta johtuen. Suurin yksittäinen investointi oli Pedersheimin kunnostaminen ja laajennus.

Kunta osti maata 0,23 miljoonalla eurolla ja möi maata ja kiinteistöjä 0,19 miljoonalla eurolla. Asemakaava-alueiden kuntatekniikan (teiden) rakentamiseen investoitiin yhteensä 0,9 milj.

Velka kasvoi 29,8 miljoonaan euroon eli 2 707 euroon asukasta kohti. Omavaraisuusaste, joka osoittaa kunnan kyvyn täyttää pitkän aikavälin velvoitteensa, laski 47,8 prosenttiin. Kunta lyhensi vanhoja lainoja 0,2 miljoonalla eurolla, kun taas lyhytaikainen velka kasvoi 2,7 miljoonalla eurolla.

Vuoden lopussa Pedersörellä oli 687 työntekijää, mikä on kahdeksan henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yleisellä tasolla tilanne on vakaa ja taloudellinen toimeliaisuus kunnassa on vahva. Työttömyys oli viime vuonna valtakunnallisesti verrattuna ennätyksellisen alhainen. Työttömyysaste oli keskimäärin vajaat kolme prosenttia. Monet yritykset laajensivat liiketoimintaansa ja palkkasivat uutta henkilöstöä vuoden 2018 aikana.

Vuoden 2018 tulosta on kuitenkin pidettävä huolestuttavana. Verotulojen väheneminen ja erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu ovat alijäämän keskeiset syyt. Jotta talous pysyisi tasapainossa, on ryhdyttävä toimeen tulojen lisäämiseksi ja toimintakustannusten vähentämiseksi.

Velkaantumiskehityksen hillitsemiseksi myös investointisuunnitelman uudelleen arviointi on välttämätöntä.

Lisätietoja: Talous- ja kehitysjohtaja Jan-Erik Backa 06-7850 113