Ajankohtaista Pohjavesialueet luokitellaan uudelleen Pedersöressä
21.12.2020

Pohjavesialueet luokitellaan uudelleen Pedersöressä

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen alueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen. Pedersören pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksia koskevat aineistot ovat parhaillaan yleisesti nähtävillä.

Palautetta voidaan lähettää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon 3.1.2021 mennessä, ja Pedersören ympäristösuojelutoimistoon 3–31.1.2021 välisenä aikana.

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta sekä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmista säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain uudessa luvussa 2ai . Uuden lainsäädännön myötä kaikkia Suomen pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta ympäristöministeriön laatiman oppaanii mukaan kuin ne määriteltäisiin ensimmäisen kerran. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä.

Lain mukaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) luokittelee pohjavesialueet seuraavasti:

1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan tai talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.

2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1. kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Muutosehdotukset

Ennen luokitustarkistusta Pedersören kunnassa on ollut yhdeksän vedenhankintaa varten tärkeää I luokan pohjavesialuetta ja kolme muun vedenhankintaan soveltuvaa II luokan aluetta. Seuraavassa esitetään kooste pohjavesialueiden muutosehdotukset.

1) Hedet ja Sandnäset pohjavesialueet esitetään yhdistettäväksi, koska ne ovat samaa hydrogeologista kokonaisuutta. Uudeksi nimeksi esitetään Sandnäshedet ja tunnukseksi 1059913. Sandnäshedet pohjavesialue esitetään luokiteltavaksi luokkaan 1, eli vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi. 

2) Härmäläbacken pohjavesialue esitetään luokiteltavaksi luokkaan 2, eli muuksi vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi. Perusteluna tähän on, että alueelta on aikaisempien pohjavesitutkimusten perusteella mahdollista saada pohjavettä käyttöön yli 100 m3/d. Alueelle ei ole ajankohtaisia tai tulevia vedenhankintasuunnitelmia. Pohjavesialueen länsireunalle esitetään teknisiä rajausmuutoksia, niin että pohjavesialueen raja sekä pohjaveden muodostumisalueen raja seuraavat alueen vieressä kulkevaa uomaa.

3) Korpunbacken pohjavesialue esitetään luokiteltavaksi luokkaan 1E , eli vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Perusteluna luokitusehdotukselle on, että alueella otetaan vettä yli 10 m3 /d ja että alueelta tunnistettu pohjavedestä riippuvainen maaekosysteemi on merkittävä ja suojeltu muun lainsäädännön perusteella. Pohjavesialueen itäreunalle esitetään tekninen rajausmuutos  niin että pohjavesialueen raja seuraa tielinjaa.

4) Kvärnobacken pohjavesialue esitetään luokiteltavaksi poistettavaksi luokituksesta. Perusteluna tähän on, että alueelta ei oteta vettä yli 10 m3/d eikä se hydrogeologisilta ominaisuuksiltaan sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan. Alueella ei ole ajankohtaisia tai tulevia vedenhankintasuunnitelmia.

5) Myllykangas pohjavesialue esitetään luokiteltavaksi luokkaan 2 , eli muuksi vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi. Perusteluna tähän on, että alueelta on aikaisempien pohjavesitutkimusten perusteella mahdollista saada pohjavettä käyttöön yli 100 m3 /d. Alueelle ei ole ajankohtaisia tai tulevia vedenhankintasuunnitelmia. Rajausmuutoksia ei tässä yhteydessä esitellä mutta Kauhavan pohjavesialueiden uudelleenluokittelun kuulemisessa tullaan esittämään alueen laajenemista kaakkoon.

6) Nörråbacken pohjavesialue esitetään luokiteltavaksi poistettavaksi luokituksesta. Perusteluna tähän on, että alueelta ei oteta vettä yli 10 m3/d eikä se hydrogeologisilta ominaisuuksiltaan sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan. Alueella ei ole ajankohtaisia tai tulevia vedenhankintasuunnitelmia.

7) Sandåsen pohjavesialue esitetään luokiteltavaksi luokkaan 1 , eli vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi. Perusteluna tähän on, että alueella on ajankohtaisia suunnitelmia yhdyskunnan vedenhankintaa varten, jolloin vettä on tarkoitus ottaa yli 10 m3 /d ja alueella muodostuu pohjavettä yli 100 m3 /d. Pohjavesialueen rajoille esitetään lisäksi pienempiä teknisiä rajauskorjauksia.

8) Storkamp pohjavesialue esitetään luokiteltavaksi luokkaan 1 , eli vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi. Perusteluna tähän on alueella esiintyvä jatkuva vedenotto, joka ylittää 10 m3 /d. Pohjavesialueen kaakkoisrajalle esitetään tekninen rajausmuutos,  niin että pohjavesialueen raja seuraa Purmonjokea sekä tielinjaa.

9) Östermossbacken A uudeksi nimeksi esitetään Östermossbacken. Östermossbacken pohjavesialue esitetään luokiteltavaksi luokkaan 1 , eli vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi. Perusteluna tähän on alueella esiintyvä jatkuva vedenotto, joka ylittää 10 m3 /d. Pohjavesialueen pohjoisosaan esitetään muodostumisalueelle rajausmuutos saatujen maaperäselvitysten perusteella, niin että muodostumisalueen länsireuna kapenee moreenimäen kohdalla. Pohjavesialueen kaakkoisrajalle esitetään teknisiä rajausmuutoksia, niin että pohjavesialueen raja sekä pohjaveden muodostumisalueen raja seuraavat alueen vieressä kulkevaa uomaa. Pohjavesialueen lounaisrajalle esitetään rajausmuutos , niin että Värngjutkällan ottamon vaikutusalue rajataan pois. Perusteluna rajausmuutokselle on, että alue ei ole hydrogeologisesti yhteydessä Östermossbacken harjumuodostuman kanssa eikä alue itsenään sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan.

10) Östermossbacken B uudeksi nimeksi esitetään Höforsbacken  ja tunnukseksi 1059954 . Höforsbacken pohjavesialue esitetään luokiteltavaksi luokkaan 1 , eli vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi. Perusteluna tähän on alueella esiintyvä jatkuva vedenotto, joka ylittää 10 m3 /d.

Pohjavesialueen kaakkoisrajalle esitetään teknisiä rajausmuutoksia , niin että pohjavesialueen raja sekä pohjaveden muodostumisalueen raja seuraavat alueen vieressä kulkevaa uomaa.

Uusi pohjavesialue

11) Högbacken pohjavesialue esitetään luokiteltavaksi luokkaan 1, eli vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi. Perusteluna tähän on, että alue voidaan poikkeustilanteissa käyttää varavedenottamona, jolloin pohjavettä on mahdollista ottaa yli 10 m3/vrk. Pohjavesialueen rajaukset perustuvat vuonna 2019 laadittuun pohjavesiselvitykseeniii.

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausehdotukset perusteluineen kokonaisuudessaan, PDF, 139 K.

Kartat: PEDERSÖRE / Tarkistetut pohjavesialueet / Yleiskartta / 10.2020, PDF 22 MB.

Mahdollisten lisätietojen esittäminen

Pedersören pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksia koskevat aineistot ovat yleisesti nähtävillä 10.11.2020–3.1.2021 kuntien virallisilla ilmoitustauluilla Pedersöressä, Pietarsaaressa, Luodossa ja Kauhavassa, sekä sähköisesti Ympäristöhallinon yhteinen verkkopalvelussa.

ELY-keskukselle on mahdollista esittää lisätietoa, joka on pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten kannalta olennaista. ELY-keskus korostaa, että pohjavesialueita luokitellaan ja rajataan ainoastaan hydrogeologisen tiedon ja vedenhankinnan perusteella. Tietoja voidaan lähettää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon 3.1.2021 mennessä joko postitse tai sähköpostilla:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamo, Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 Seinäjoki
kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. 

Ajalla 3–31.1.2021 palautetta voidaan lähettää Pedersören ympäristösuojelutoimistoon, Skrufvilankatu 2, 68910 PÄNNÄINEN, tai kunnan ympäristönsuojelusihteerille, jennie.wikström@pedersore.fi.

Olla olevasta kartasta löytyy tarkistetetut pohjavesialueet Pedersöressä.

Karta där grundvattenområdena i Pedersöre är märkta på kartan.