Ajankohtaista Pedersörelle UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus
15.4.2024
Kaksi tyttöä seisoo kiipeilytelineessä ja poika istuu. Kaikki kolme hurraavat ja nostavat kätensä taivasta kohti.

Pedersörelle UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus

Suomen UNICEF on myöntänyt Pedersören kunnalle lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Tämä on kunnan ensimmäinen tunnustus, ja se on voimassa kaksi vuotta. Lapsiystävällinen kunta -työ aloitettiin Pedersöressä vuonna 2020.

Lapsiystävällinen kunta -malli on UNICEFin kunnille tarjoama työväline. Se auttaa kuntaa turvaamaan hyvän lapsuuden erityisesti haavoittuvimmassa asemassa oleville lapsille. Suomesta mallissa mukana on tällä hetkellä 59 kuntaa, ja se tavoittaa 55 prosenttia Suomessa asuvista lapsista. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin.

Tunnustusta myöntäessään Suomen UNICEF on arvioinut Pedersören Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaan sisältyviä tavoitteita ja toimenpiteitä sekä niiden tuloksia. Kaikkea lapsiin ja lasten oikeuksiin liittyvää toimintaa kunnassa ei ole arvioitu.

Suomen UNICEFin erityisasiantuntijan Piritta Honkasen mukaan Pedersöre on lyhyessä ajassa edistänyt systemaattisesti kuntatasoista osaamisen kehittämistä lapsen oikeuksiin ja osallisuuteen liittyen.

– Suunnitelmallisella ja aktiivisella otteella lapsen oikeudet ovat nivoutumassa osaksi kunnan keskeisiä ohjausasiakirjoja ja toimialarajat ylittävää päätöksentekoa. Tällä tulee olemaan merkittäviä positiivisia vaikutuksia pedersöreläisille lapsille, arvioi Honkanen.

Pedersören kehittämistyön koordinaattori Catarina Herrmans on tyytyväinen siihen, että lapsen oikeudet ovat tulleet näkyviksi kunnassa.

– Käytän mielelläni sanontaa "lapsen kasvattamiseen tarvitaan koko kylä". Kaikki lapselle läheiset ihmiset ovat osa kasvatusyhteisöä ja vastuussa lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Kaikilla lapsilla on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua heitä koskeviin päätöksiin. Turvallinen lapsuus luo hyvät edellytykset lasten kehittymiselle turvallisiksi aikuisiksi. Lapset ovat tulevaisuutemme, ja meidän on aina lähdettävä siitä, mikä on parasta jokaiselle yksittäiselle lapselle, Herrmans sanoo.

Pedersören osallistuminen lapsiystävällinen kunta -malliin lähti aikoinaan käyntiin kunnanhallituksen nykyisen puheenjohtajan Johanna Holmängin tekemästä aloitteesta joulukuussa 2018. Hän on tyytyväinen, että kunnan työ on tuottanut tuloksia ja, että Pedersöre on saanut tunnustuksen.

– Olen erityisen ylpeä siitä, mitä itse prosessi on saanut aikaan, että olemme onnistuneet osallistamaan lapsia ja nuoria ja lisäämään heidän tietoisuuttaan oikeuksistaan; lapsuudessa, perheessä, koulussa ja yhteiskunnassa, Holmäng sanoo.

Tunnustusta juhlitaan yhdessä lasten kanssa jäätelötarjoilulla kunnan varhaiskasvatuksessa ja kouluissa tämän viikon lopussa.

Pedersören saavutetuista tavoitteista voidaan mainita:

 • Pedersöre on luonut kunnan henkilöstölle, luottamushenkilöille ja asukkaille perustietopaketin lapsen oikeuksista. Se on julkaistu sekä kunnan verkkosivuilla että intrassa. Uusille työntekijöille tarkoitettu perehdytysmateriaali sisältää samat tiedot. Kunnan työntekijöitä ja päättäjiä kannustetaan suorittamaan E-Oppivan koulutus "Johdatus lapsen oikeuksiin – Turvaa lapsen oikeuksien toteutuminen.
 • Lapsen oikeuksia on tuotu säännöllisesti esiin kunnan tiedotuskanavissa, erityisesti lapsen oikeuksien teemaviikon aikana marraskuussa.
 • Kunta on kehittänyt mallin lapsivaikutusten arvioimiseksi päätöksenteossaan, jossa lähtökohtana on lapsen etu.
 • Erityispäivähoito on saanut ohjeet siitä, miten varmistetaan, että erityisen haavoittuvassa asemassa olevat lapset saavat riittävästi tukea ja että heille tarjotaan lisää osallistumismahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa. Tukea tarvitseville lapsille on laadittu tiekartta ja materiaalia siitä, miten lapsia kuullaan tuen tarpeen selvittämisen yhteydessä.
 • Päiväkoti Hoppetossan Sandsundissa on osallistunut Unik och värdefull -hankkeeseen, jonka puitteissa on laadittu toimenpidesuunnitelma lasten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi päiväkodin arjessa. Kaikki päiväkodit soveltavat hankkeen puitteissa kehitettyjä lähestymistapoja ja toimintamalleja.
 • Nuorten vuorovaikutus kunnan kanssa on kehitetty ”Ysien päivä kunnantalolla” -konseptin muodossa, jolloin Sursik skolan yhdeksäsluokkalaiset vierailevat luokittain kunnantalolla ja tapaavat johtavia viranhaltijoita, valtuutettuja ja muita työntekijöitä.
 • Nuorisoneuvoston edustajalla on läsnäolo-oikeus lautakuntien kokouksissa.
 • Kunnalla on lapsiparlamentti, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan lasten arkeen liittyvistä asioista.

– Oli sydäntä lämmittävää kuulla nuorisovaltuuston mielipide siitä, miten tärkeä osallisuus on toteutunut toimenpiteissä, ja että lasten ja nuorten hyvinvointi on tuotu paremmin esille ja tehty näkyväksi monin konkreettisin tavoin kunnan kaikilla toiminta-alueilla, Piritta Honkanen sanoo.

– Olemme iloisia, että iloinen yhteistyömme Pedersören kanssa jatkuu, hän sanoo.

Tunnustus ei tarkoita, että työ lapsen oikeuksien hyväksi olisi Pedersöressä valmista, vaan kunta sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä.

UNICEF kiittää Pedersören kuntaa lapsiystävällisen kunnan mallin mukaisessa työssä erityisesti seuraavista asioista:

 • Kunta on luonut kattavat, rakenteisiin ankkuroidut perehdytys- ja toimintamallit lapsen oikeuksista tiedottamiseen. Lapsen oikeudet ja lapsiystävällisyys on sisällytetty kuntastrategiaan.
 • Kunta on havainnut tiedon levittämisellä olleen myönteisiä vaikutuksia: henkilökunnan lapsikeskeinen lähestymistapa on lisääntynyt ja lapsen oikeudet on otettu paremmin huomioon koko organisaatiossa.
 • Kunta viestii avoimesti ja aktiivisesti kehittämistyöstään lapsiystävällisenä kuntana. Lapsiystävällisen kuntatyön tavoitteista, toimenpiteistä ja tuloksista tiedotetaan säännöllisesti sekä kunnan organisaation sisällä että kuntalaisille, myös lapsille. Lasten osallisuus on toteutunut toimenpiteissä.

 

UNICEF kannustaa Pedersören kuntaa työskentelemään seuraavien asioiden parissa:

 • jatkaa lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien kehittämistä osana kunnan lapsiystävällistä kuntatyötä.
 • huomioida haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret tulevassa lapsiystävällisessä kuntatyössä.
 • jatkaa lapsivaikutusten arvioinnin järjestelmällistä kehittämistä ja toteuttamista kaikessa päätöksenteossa.
 • varmistaa, että lapsiystävällistä kuntatyötä toteutetaan laajasti koko organisaatiossa.

Lisätietoja antavat:

Catarina Herrmans, varhaiskasvatuksen päällikkö ja Pedersören Lapsiystävällinen kunta -työn koordinaattori, (06) 785 0201, 044-585 0201, catarina.herrmans@pedersore.fi
Suomen UNICEF, Piritta Honkanen, erityisasiantuntija, +358 504 084 110.
Suomen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin digitaalinen palvelu: Joko sinun kunnassasi kuuluu lapsen ääni?
Kunnan omat Lapsiystävällinen kunta-sivut: Lapsiystävällinen kunta