Ajankohtaista Tuulivoimapuiston kaavoitus käynnistymässä
9.12.2019

Tuulivoimapuiston kaavoitus käynnistymässä

Flygbild över vintrig skog och sjöar.

Kunta on aloittanut tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimisen. Kaavoitettava alue sijaitsee Mastbackan alueella, Lappforsin ja Purmon välillä. Kuva: Tage Back

Yleisölle avautuu nyt ensimmäinen tilaisuus kommentoida Esse Vindin suunnitelmia tuulivoimapuiston rakentamisesta Lappforsin Mastbackaan.

Esse Vind on pyytänyt Pedersören kuntaa aloittamaan Lappforsista lounaaseen sijaitsevan, noin 845 hehtaarin suuruisen alueen kaavoitusta. Tarkoituksena on selvittää, onko edellytyksiä Esse Vindin suunnitelmille rakentaa kuusi tuulivoimalaa, joiden kokonaisteho olisi noin 42 megawattia. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana, joka mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen suoraan kaavan perusteella.

Mutta sitä edeltävä prosessi on pitkä. Eri sidosryhmillä ja yleisöllä on mahdollisuus kommentoida kaavoitusta useassa eri vaiheessa. Ensimmäinen vaihe alkaa nyt, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OSA) asetetaan virallisesti nähtäville.

– Haluamme ihmisten kokevan, että heillä on ollut mahdollisuus osallistua prosessiin. Lausunnot voidaan ottaa huomioon, jos ne ovat perusteltuja, Pedersören kaavoittaja Anna-Karin Pensar sanoo.

Kunnanhallituksen hyväksymä konsultti Ramboll tekee tarvittavat selvitykset. Kunta puolestaan hyväksyy kaikki vaiheet ja tekee päätökset.

OAS on prosessikuvaus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville 30 päivän ajan. OAS on asiakirja, jossa kerrotaan kaavoitusprosessin vaiheista, työn alustavasta aikataulusta ja tahoista, joilta pyydetään lausuntoja kaavoitushankkeesta.

OAS kuvaa myös hankkeen tavoitteet ja kaava-alueen laajuuden.

– Tuulivoimapuiston vaikutuksia arvioidaan myös alustavasti, Pensar sanoo.

Hän huomauttaa, että OAS ei ole staattinen asiakirja. Sitä voidaan muuttaa ja täydentää, jos prosessin aikana ilmenee uusia tarpeita.

Alustavan aikataulun mukaan kaavoitus etenee seuraavasti:

  • Alkuvaihe (nykytila). Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 30 päiväksi.
  • Luonnosvaihe (tammikuu–kesäkuu/2020). Tehtyjen selvityksien perusteella esitetään kaavaluonnos, joka asetetaan nähtäville 14–30 päivän ajan. Siitä ilmoitetaan virallisella kuulutuksella kunnan nettisivuilla ja paikallislehdissä. Tässä vaiheessa järjestetään tarpeen mukaan yleisötilaisuus, jolloin osallisilla ja kunnan asukkailla on tilaisuus mielipiteen esittämiseen. On myös mahdollista kutsua koolle viranomaisneuvottelu, jossa viranomaiset keskustelevat epäselvyyksistä.
  • Ehdotusvaihe (elokuu–lokakuu/2020). Konsultti tiivistää luonnoksesta saadut kommentit ja vastaa niihin. Asiaan liittyvät näkemykset ja mielipiteet otetaan huomioon. Tämän jälkeen laaditaan kaavaehdotus. Pedersören kunnan kaavoitusjaosto ottaa kantaa kaavaehdotukseen ja palautteesta tehtyyn koosteeseen samanaikaisesti. Kun jaosto on hyväksynyt ehdotuksen, se pidetään nähtävillä 30 päivän ajan (lakisääteinen).

Jos kaavaehdotukseen tehdään merkittäviä muutoksia, kaava asetetaan uudelleen nähtäville korjauksien jälkeen. (30 päivää).

  • Hyväksymisvaihe (marraskuu–joulukuu/2020). Jos palaute ei johda merkittäviin muutoksiin, kaava annetaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

– Tämä prosessi kestää vähintään vuoden, jos kaikki menee suunnitellusti. Hyväksynnän jälkeen on edelleen mahdollista valittaa päätöksestä Vasan hallinto-oikeuteen. Ja sen jälkeen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, Pensar sanoo.

On olemassa käsityksiä, että kunta olisi jo kaavoittanut useita alueita tuulivoimalle. Se ei pidä paikkansa. Kunnan strategisessa yleiskaavassa osoitetaan sen sijaan tiettyjä alueita, joilla on edellytyksiä tuulivoimalle. Alueet perustuvat konsultin vuonna 2013 tekemään selvitykseen.

– Se, että tällainen selvitys on tehty, ei tarkoita sitä, että alueet olisi tarkoitettu tuulivoimalle. Ne on tunnistettu potentiaalisina alueina. Nyt selvitetään, pitääkö tämä paikkansa. Mutta ymmärrän, että ihmiset voivat ajatella tai kokea, että asiasta on jo päätetty, sanoo Pensar.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on arvioinut, ettei ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) vaadita.

– Mutta YVA tehdään kuitenkin kaavoituksen yhteydessä. Se ei kuitenkaan ole niin kattava kuin olisi ollut, jos ELY-keskus olisi päättänyt, että se on tehtävä, Pensar sanoo.

Hän toivoo, että ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita tai huolissaan tuulivoimasuunnitelmista, käyttävät tätä tilaisuutta hyväksi ja perehtyvät osallistumis- ja arviointiohjelmaan.

– Pyrimme kunnan toimesta luomaan avoin prosessi vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa, Pensar sanoo.

Teksti: Malin Henricson, tiedottaja

Mastbackan tuulivoimapuisto

  • Esse Vindin tavoitteena on rakentaa Mastbackaan kuusi tuulivoimalaa, joiden kokonaisteho on noin 42 megawattia. Kyseessä on osa Snårbackenin aluetta, joka Pedersören strategisessa yleiskaavassa osoitetaan potentiaaliseksi tuulivoima-alueeksi.
  • Tuulivoimaloiden keskikorkeus on 190 metriä. Kokonaiskorkeus roottorien siivet mukaan lukien on enintään 280 metriä.
  • Hankealue sijaitsee noin kaksi kilometriä Lappforsista lounaaseen ja on yksityisomistuksessa.
  • Yhden kilometrin etäisyydellä projektialueen rajalta on kaksi vapaa-ajan asuntoa ja kaksi vakituista asuntoa.
  • Etäisyys lähimmästä tuulivoimalasta lähimpään vakituiseen asuntoon on noin 1,6 km.
  • Konsultti tekee tarpeelliset selvitykset. Ne koskevat luontoa, arkeologiaa, melua, varjovaikutusta, näkyvyyttä ja maisemavaikutusta. Näiden tekijöiden perusteella tehdään kaavan vaikutusten arviointi.

Karta med röd markering för planområdet.

Kartassa näkyy kaavoitusalue. Kartta PDF-muodossa 1,3 MB.

Lisätietoja: kaavoittaja Anna-Karin Pensar, puh. 06-7850 324, anna-karin.pensar@pedersore.fi