Ajankohtaista Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstö
18.3.2020

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstö

Valtioneuvoston linjasi koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi 16.3.2020 kohdassa 2 seuraavasti:

”Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.”

Yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla toimiva henkilöstö on määritelty hallinnonaloittain seuraavasti. Kunkin toiminnon osalta vain toiminnan kannalta välttämättömän henkilöstön lapsille tulisi varmistaa periaatepäätöksessä mainittu opetus. Ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen oleskelu kotona, menettelevät niin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa ohjeet koulutuksen järjestäjille ohjeistuksen soveltamisesta. Listaa voidaan täydentää OKM:ön päätöksellä.

Valtioneuvosto ja valtiojohto

 • Tasavallan presidentin kanslian, eduskunnan ja valtioneuvoston (ministeriöiden) työntekijät
 • Oikeuskanslerinviraston ja oikeusasiamiehen toimiston työntekijät
 • Hallinnonalojen valmiushenkilöt

Valtiovarainministeriön hallinnonala

 • Rahoitusjärjestelmän turvaaminen; rahoitusmarkkinatoimijoiden (pankit, sijoituspalveluyritykset, infrastruktuurit jne.) taloudellinen ja operatiivinen vakaus sekä yhteiskunnan kannalta olennaisten rahoitusmarkkinapalveluiden tarjonnan jatkuvuus sekä - valtion velan- ja varainhallinnan sekä takaustoimintojen jatkuvuus
 • Taloudellisten voimavarojen hankkiminen ja kohdentaminen; Valtion maksuliike mukaan lukien vastikkeettomien menojen käsittely (esim. kuntien valtionavut), palkkojen ja etuuksien maksaminen, kansalaisten jatkuvien ensisijaisten korvausten maksatus (lakisääteisten vakuutusten lääkkeiden, elinkorkojen ja huoltoeläkkeiden)
 • Verohallinnosta, veronkannosta ja tilityksistä vastaavat
 • Toimitusketjujen turvallisuuden ja tavaraturvallisuuden varmistaminen; Tullin operatiiviset tehtävät
 • Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvät valtion, kuntien ja kuntayhtyminen ICT-palveluiden tuotanto ml. tätä tukevat kaupalliset ICT-alihankkijat
 • Henkilöstövoimavarojen turvaaminen; Valtion- ja kunta työmarkkinalaitosten toimintakyvyn turvaaminen, henkilöstön käyttöön liittyvän päätöksenteon turvaaminen julkisella sektorilla
 • Kuntien tehtävät joilla turvataan kansalaisten hyvinvointi ja peruspalvelut
 • Julkisen vallankäytön ja kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeiset valtion ja kuntasektorin viranomaistehtävät 

Oikeusministeriön hallinnonala

 • Vankeinhoito ja rikosseuraamuslaitoksen laitoshenkilöstö
 • Ahvenanmaan maakunnan välttämättömät toiminnot

Sisäministeriön hallinnonala

 • Rajavartiolaitoksen henkilöstö
 • Poliisihallituksen, poliisilaitosten ja valtakunnallisten yksiköiden henkilöstö
 • Hätäkeskuslaitoksen henkilöstö
 • Suojelupoliisin henkilöstö
 • Maahanmuuttoviraston henkilöstö sekä vastaanottokeskusten ja säilöönottoyksiköiden henkilöstö
 • Pelastustoimi: aluehallintovirastojen pelastustoimen ja varautumisen vastuualueiden henkilöstö, pelastuslaitosten henkilöstö (ml. ensihoito- ja ensivastetehtäviä hoitava henkilöstö), sopimuspalokuntien hälytysosastojen henkilöstö (ml. ensivastetehtäviä hoitava henkilöstö
 • Kriisinhallintakeskuksen henkilöstö

Puolustusministeriön hallinnonala

Puolustusvoimien henkilökunta ainakin seuraavien tehtävien osalta

 • Valmius
 • Alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen
 • Virka-apu
 • Perustaminen
 • Koulutus
 • Vartiointi- ja turvallisuustoiminta
 • Lisäksi yleisesti johtamisen ja ennakoivan päätöksenteon sekä tilannekuvan ja tilanteenarvioinnin edellyttämä henkilöstön saatavuus tulee varmistaa
 • (liittyy kaikkiin edm. toimialoihin/vast.)
 • Huolto ja ylläpito ml. alihankintana tuleva palvelusuorite

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

 • Varhaiskasvatuksen henkilöstö
 • Opetushenkilöstö laajasti kaikilla koulutusasteilla
 • Muistiorganisaatioiden henkilökunta osin
 • Henkisen kriisinkestävyyden kannalta kirkon ja seurakuntien työntekijät osin
 • Nuorisotyöntekijät

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

 • Elintarvikehuollon henkilöstö, ml. alkutuotanto, elintarviketeollisuus ja –jakelu
 • Kauppa, kaupan logistiikkakeskukset ja kuljetus, Food Service tukkukauppa ja laitoskeittiöt
 • Vesihuollon turvaamisen tehtävät, ml. vesihuoltolaitokset, vesikemikaalituotanto ja -logistiikka
 • Tulvariskien hallinta ja patoturvallisuuden valvonta

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

 • Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom, ml. kuljettajantutkinnot ja ammattipätevyyksien asiakaspalvelu, Ajovarma Oy
 • Väylävirasto
 • Ilmatieteen laitos
 • ELY-liikennevastuualueen henkilöstö: 
  • Kunnossapitourakoitsijat (valtion ja kuntien tie-, rata- ja meriväylät)
  • ELY-L valmius- ja varautumistehtävät
  • Finferries saaristoliikenne
 • TMF-konserni (Traffic Management Finland)
 • Yleisradio Oy ja kaupallinen päämedia 
  • Operatiivinen henkilökunta ja toimittajat.
 • Joukkoliikenteen operoinnin kannalta olennainen henkilöstö 
  • kaikki linja-auto, raitiovaunu- ja metrokuljettajat
  • HSL liikenteenohjaus
  • turvahenkilöstö (vartijat ja järjestyksenvalvojat)
 • Tavaraliikenteen operoinnin kannalta olennainen henkilöstö 
  • Elintarvike, polttoaine ja raaka-ainekuljetukset
  • kaikki kuorma-autokuljettajat / kaikki kuljetusyritykset / SKAL jäsenistö ja muut
  • kuorma-autojen mekaanikot
  • terminaalihenkilöstö
 • Jakeluliikenne ja postitoiminta: 
  • Jakelutoimijoiden operatiivinen henkilökunta
  • Posti Oyj konsernin operatiivinen henkilökunta
 • liikenteenohjausyhtiön toiminnan turvaaminen (mukana ANS/lentopalvelut, VTS/meriliikenne, raide/tieliikenne)
 • Varustamot ja merenkulku (ml. jäänmurto ja Arctia Oy) 
  • luotsaus, alusten miehistöt, satamaoperaattorien henkilökunta eli satamatyöntekijät, jotka purkavat / lastaavat aluksia, satamien tietyt palveluntuottajat kuten alusten kiinnittäjät ja satamahallinto sekä saaris-toliikenteen kuljettajat
 • Ilmailu: 
  • lennonvarmistus- / ilmaliikennepalvelujen tuottamiseen osallistuva henkilöstö kuten lennonjohtajat, il-mailutiedotuspalvelu, lentosään tuottava henkilöstö, lennonvarmistuksen tekninen henkilöstö, lennon tiedottajat
  • lento-operaattoreiden ohjaajat, matkustamohenkilöstö, tekniikan henkilöstö, lennon suunnitteluhenki-löstö, maahuolintayritysten henkilöstö
  • lentoaseman turvatarkastushenkilöstö  ja turvavalvomo
  • lentoaseman kunnossapitohenkilöstö, pelastushenkilöstö, viesti- ja tekniikan henkilöstö
 • Raideliikenne: 
  • Liikenteenohjaus, yksikön kuljettamisesta vastaavat henkilöt mm. kuljettajat ja vaihtotyönjohtajat, turva-laite-, sähkörata- ja infrakunnossapitäjät,  sähköradan käytönjohtaja, konduktööri.
 • Tietoliikennepalvelut 
  • Teleoperaattoreiden,  internet-palveluntarjoajien, teleurakoitsijoiden, ICT-palveluntarjoajien ja tietotur-va-alan yritysten operatiivinen henkilökunta.
 • Luokitus- ja arviointilaitokset
 • Ajoneuvokatsastus
 • Muut yhteiskunnan olennaiset ja välttämättömät tehtävät, jotka vaikuttavat ihmisten liikkumiseen ja viestimiseen

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

 • Sähkö-, lämpö- ja polttoainehuolto, ml. siirto ja jakelu
 • Ydin- ja säteilyturvallisuus
 • Yritysrahoitus
 • Palkkahallinto
 • TE-toimistot, ELY-keskukset (hankinnat, TE-palvelujen johtaminen, yrityspalvelut), KEHA-keskus (henkilöstöpalvelut, digipalvelut, maksatukset),TE-Asiakaspalvelukeskus (puhelinpalveluja).
 • Kilpailu- ja kuluttajaviraston yrityskauppavalvontaan liittyvät tehtävät
 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin vastuulla oleva sellaisiin kohteisiin kohdistuva lupavalvonta, jotka aiheuttavat suuronnettomuuksien vaaraa (esimerkiksi kemianlaitokset, kaivokset)
 • Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) rekisteröintitehtävät
 • Huoltovarmuuskeskus ja huoltovarmuusorganisaation poolisihteerit ja vast.
 • Huoltovarmuuden kannalta kriittiset toiminnot esim. logistiikka ja kemian-, öljy-, muovi- ja pakakkausteollisuus, lääkehuolto, elintarvikehuolto ja energiahuolto, metsä-, teknologia- ja rakennusteollisuus
 • Yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisten järjestelmien valvontaan, huoltoon ja ylläpitoon liittyvät tehtävät
 • Maahanmuuttoviraston henkilöstö
 • Kuntien maahanmuuttajapalvelut ja yleisneuvonta
 • Edellä mainittujen tehtävien ja toimintojen käynnissä pitämiseksi välttämättömät tukitoiminnot.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, ml. tutkimus
 • Fimea
 • STUK
 • Valviran johto ja kriittisten toimintojen ohjaus ja valvonta
 • THL:n johtaminen ja tartuntatautiasiantuntemus tukitoimintoineen, laboratorio
 • THL:n valtion palvelut (oikeuslääketiede, vankimielisairaalat valtion koulukodit, valtion mielisairaalat)
 • Työterveyslaitoksen tartuntatauteihin sekä niiden terveys- ja työsuojeluvaikutuksiin liittyvä osaaminen
 • Turvakotipalvelut
 • sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta ja muut vakuutusalan muutoksenhakulautakunnat
 • Vammaisten henkilöiden henkilökohtaiset avustajat
 • Ympäri vuorokauden auki oleva väkivaltaa kohtaaville tarkoitettu puhelinpalvelu, Nollalinja
 • AVIen POL ja TS-vastuualueiden johtaminen ja kriittisten toimintojen ohjaus ja valvonta
 • Lääkehuolto sisältäen lääkehuollon toimijat ja lääkehuollon toimintaan liittyvät logistiikkaketjut
 • Ympäristöterveydenhuollon henkilöstö
 • Kela ja työttömyyskassojen etuustoiminta, muut sosiaaliturvan toimeenpanijat
 • Siivous- ja puhdistuspalvelut
 • SPR veripalvelu ja logistiikka

Ympäristöministeriön hallinnonala

 • Jätehuolto
 • Yhdyskuntien vesihuoltoon kuuluvan jätevedenpuhdistamoiden toiminta ja niiden jätehuolto
 • Ympäristölupavalvonnassa varautuminen vahinkojen varalta
 • SYKEssä ympäristötietorekisterien toimintaa ylläpitävä henkilöstön
 • SYKEn varalla oloa ylläpitävä henkilöstö

Ulkoministeriön hallinnonala

 • konsulipalvelut
 • Ulkomaankaupan edellytysten turvaaminen
 • Vientivalvonta ja lupamenettelyt
 • EU:n kauppapolitiikka
 • Turvallisuuspolitiikka, UTVA

Muut toiminnot

 • Kriittiset toiminnot ja etätyöt mahdollistavat välttämättömät tietohallinnon palvelut kaikilla aloilla
 • Hautaustoimi

Lähde: Valtioneuvosto, www.vnk.fi