Välkommen till förskolan!

 

MGL9432 1 FOeRSKOLA

foerskola3 

Förskoleundervisning

Inom den svenskspråkiga avdelningen i Pedersöre kommun ges förskoleundervisningen i samband med dagvård. Det  finns 8 svenskspråkiga förskolor som upprätthålls av kommunen. Förskolan är avgiftsfri och ordnas 4 h/dag enligt skolans arbetsordning.

Kommunen ordnar skolskjuts för elever i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Skolskjuts anordnas för elever i förskoleklass, vilka har en färdväg till skolan som överstiger 3 km. Skolskjuts för förskolelever gäller alternativt mellan hemmet och förskolan eller mellan dagvården och förskolan. Läs mer om skolskjutsar här >>

Alla barn har rätt till avgiftsfri förskoleundervisning året innan läroplikten börjar. Från 1.8.2015 är förskolan obligatorisk. Förskoleundervisningens innehåll bestäms av de nationella läroplansgrunderna och den kommunala läroplanen. Från 1.8.2016 togs Läroplan för förskoleundervisningen i Pedersöre i bruk.

I Pedersöre ordnas förskoleundervisning i särskilda förskoleundervisningsgrupper i daghem, förskolor eller i skola. I förskolan ges barnet förutsättningar att växa, utvecklas och lära. Förskolan ska uppmuntra och inspirera barnen och stärka deras motivation och vilja att lära sig. Ge barnet positiva inlärningsupplevelser och möjligheter till mångsidigt umgänge i grupp. Under förskoleåret övas färdigheter som behövs under hela livet. Förskoleundervisningen bildar tillsammans med småbarnsfostran inklusive skolan en helhetsmässig lärostig som en grund för livslångt lärande.

Varje barn i förskolan har en egen självvärdering, Barnets självvärdering. Barnets mål under förskoletiden stöder personalen i planeringen och genomförandet av förskoleundervisningen. Vårdnadshavarna har möjlighet att ta del av Barnets självvärdering vid ett utvecklingssamtal tillsammans med barnet i början av höstterminen.


Stöd för växande och lärande i förskolan

Under förskoletiden kan barnet få allmänt, intensifierat eller särskilt stöd. Varje barn har rätt till allmänt stöd och handledning för växande och lärande. Intensifierat stöd innebär regelbundet stöd som ges dagligen. Särskilt stöd ges åt de barn inom förskoleundervisning som på grund av svårigheter i växande och lärande behöver extra arrangemang. För de barn som behöver särskilt stöd fattas ett beslut om särskilt stöd och utöver de ovan nämnda dokumenten utarbetas en skriftlig pedagogisk utredning. Varje förskolenhet har tillgång till specialbarnträdgårdslärares tjänster i frågor kring stöd för växande och lärande. Vid behov kontakta specialbarnträdgårdsläraren.


Samarbetet mellan hemmet och förskoleundervisningen

Vårdnadshavarna har det primära ansvaret för sitt barns fostran och välmående och skall se till att barnet deltar i förskoleundervisningen eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås. Målet är att i samarbete med vårdnadshavarna främja barnets förutsättningar för utveckling och lärande samt att stärka barnets sociala färdigheter och sunda självkänsla med hjälp av lek och positiva upplevelser av lärande. Förskolepersonalen skall diskutera med vårdnadshavarna om hur barnens växande och lärande framskrider.

Broschyr: Förskolans info om lärområden, värdegrunden och möjligheter till stöd

Mer information om förskolan ges av
Förskolorna
eller
Yvonne Borgmästars, Ledare för nybörjarundervisning och småbarnspedagogik
yvonne.borgmastars@pedersore.fi
tel. 785 02 04, 044-755 76 75.