Skolkuratorn

Skolkuratorns uppgift är att delta i skolornas elevvårdsarbete och fungera som socialarbetare på skolan. Skolkuratorn deltar i det förebyggande elevvårdsarbetet ute på skolorna och arbetar för en god skolmiljö tillsammans med skolans personal. Skolkuratorn fungerar ofta som kontaktperson och koordinator då flera olika instanser kopplas in på elevvårdsarbetet. Skolkuratorn är skolans expert inom sociallagstiftning och socialvård. Till skolkuratorns uppgifter hör att ge stödsamtal åt barn och unga samt handleda och stöda föräldrarna och lärarna. Genom sitt arbete med vänelevsverksamheten och arbete med grupper/klasser jobbar skolkuratorn för att stärka en god atmosfär och samarbetsanda i klassen och skolan. Inför övergången till åk 7 håller skolkuratorn lektioner för alla elever i åk 6 och utarbetar de nya grupperna för åk 7. Skolkuratorn arbetar i nära samarbete med övriga yrkesgrupper och instanser inom elevvården. Skolkuratorn deltar regelbundet i möten med skolornas elevvårdsgrupper, pedagogiska stödgrupper och expertgrupper vid behov. Föräldrar kan kontakta skolkuratorn när det finns oro över barnet och hur den unga mår. T.ex. vid förändringar i beteendet, deppighet, ängslighet, utåtagerande, tappad skolmotivation, ätstörningsproblematik eller när det finns behov av råd eller stöd i föräldrarollen. Barnet eller den unga kan också själv ta kontakt när han/hon önskar samtala med någon utomstående vuxen. Det kan gälla t.ex. familjeförhållanden, mobbning, konflikter i skolan, skolk eller skolvägran.