Skolans pedagogiska stödgrupp

På varje skola skall finnas en pedagogisk stödgrupp. Detta är en ny benämning på det som tidigare kallats skolans elevvårdsgrupp, men med den stora skillnaden att denna grupp endast ska diskutera individuella elevärenden när det gäller pedagogiska frågor. Skolans pedagogiska stödgrupp är den grupp som tar ställningen till en elevs behov av intensifierat eller särskilt stöd (se mera under Stödformer, specialundervisning). I den pedagogiska stödgruppen hanteras även frågor kring speciella undervisningsarrangemang, skolfrånvaro och disciplinärenden. Mobbningsutredningar sköts av skolans mobbningsteam enligt Kiva Koulu-modellen. Frågor som berör en elevs behov av individuellt inriktad elevvård sköts av elevvårdspersonalen och vid behov av en för ändamålet tillsatt expertgrupp.

Skolans pedagogiska stödgrupp leds av skolans rektor och skall vara yrkesövergripande. Skolans speciallärare och studiehandledare (åk 7-9 och gymnasiet) har en given plats i gruppen, men även skolkurator och skolpsykolog och skolhälsovårdare kan delta med sin expertkunskap. Berörda klasslärare har alltid en viktig roll i diskussionen kring pedagogiska stödåtgärder för en elev. Den pedagogiska stödgruppen sammanträder regelbundet. Sammanträdestider fastslås i början av terminen då skolans elevvårdsgrupp samlas. Målet med den pedagogiska stödgruppens möten är konkreta åtgärdsförslag och fungerande handlingsprogram för de elever som har behov av pedagogiska stödåtgärder.

Oftast initierar klass- och ämnesläraren att ett elevärende förs till den pedagogiska stödgruppen. Rektor och berörda lärare diskuterar huruvida ärendet skall tas upp i gruppen genast, eller om processen först skall föras framåt genom ett möte med vårdnadshavarna, testningar och utredningar, klassrumsobservationer eller andra åtgärder. Ifall en lärare eller skolans pedagogiska stödgrupp anser att en elev är i behov av individuellt inriktad elevvård, d.v.s. besök hos skolhälsovårdare, skolläkare, skolkurator eller skolpsykolog, skall detta meddelas till berörd elevvårdspersonal som sedan tar ställning till fortsatta åtgärder. Ifall personal från skolan kontaktar elevvårdspersonalen kring ett elevärende skall vårdnadshavaren genast informeras om detta.