Skolans elevvårdsgrupp

På varje skola finns en elevvårdsgrupp vars uppgift är att planera, leda och utveckla skolans gemensamma elevvård. Gruppens viktigaste uppgift är att främja välbefinnandet och säkerheten i skolan. Detta innebär att man koncentrerar sig på frågor kring elevernas välmående som grupp, skoltrivsel, antimobbningsarbete, trygghetsfrågor och elevernas delaktighet i skolans utveckling. Elevvårdsgruppen ansvarar för att skolans kris- och säkerhetsplan är aktuell. Skolans elevvårdgrupp ska inte diskutera individuella elevärenden. Skolans elevvårdsgrupp leds av skolans rektor. Gruppen ska vara yrkesövergripande, vilket innebär att utöver skolans egen personal ingår skolhälsovårdare, skolkurator och skolpsykolog. Elevvårdsgruppen sammanträder minst en gång per termin.