Individuell elevvård

Med individuell elevvård avses de skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster som ges eleven samt yrkesövergripande elevvård som gäller en enskild elev. De omfattande hälsoundersökningar som genomförs inom skolhälsovården och andra återkommande kontroller är en del av den individuella elevvården.

Målet med den individuella elevvården är att följa upp och främja elevens utveckling, hälsa, välbefinnande och lärande som helhet. Det är också viktigt att garantera tidigt stöd och förebygga problem. Elevernas individuella förutsättningar, resurser och behov ska beaktas både när elevvårdsstödet planeras och i skolans vardag.

Individuell elevvård förutsätter alltid elevens och vid behov vårdnadshavarens samtycke. Elevens delaktighet, egna önskemål och åsikter om åtgärder och lösningar som gäller honom eller henne skall beaktas enligt elevens ålder, utvecklingsnivå och övriga personliga förutsättningar. Växelverkan ska vara öppen och präglas av respekt och konfidentialitet. Arbetet ska ordnas så att eleven upplever situationen som rofylld och att han får sin röst hörd. Bestämmelser om sekretess och överlämnande av uppgifter ska följas i elevvårdsarbetet.

I Pedersöre sköts den individuella elevvården av 3 skolkuratorer. Den finska skolan, Edsevön koulu har ett samarbetsavtal med staden Jakobstad kring kuratorstjänster. Till den individuella elevvården hör även en skolpsykolog, skolhälsovårdare och skolläkare vilka är anställda vid Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. Skolpsykologens arbetsfält täcker hela den grundläggande utbildningen och andra stadiet medan skolkuratorerna fördelat sitt arbete så att den ena ansvarar i huvudsak för åk 1-6 och den andra i huvudsak för åk 7-9 och den tredje i huvudsak för andra stadiets utbildning.