IMG 9

Elevvård

Elevvården är en viktig del av verksamhetskulturen i den grundläggande utbildningen. Till den gemensamma elevvården hör att följa upp, utvärdera och utveckla välbefinnandet i skolgemenskapen och elevgrupperna. Dessutom ska man se till att skolmiljön är hälsosam, trygg och fri från hinder.

Eleven har rätt till en trygg studiemiljö. Det innebär såväl fysisk och psykisk som social trygghet. Utgångspunkten för ordnandet av undervisningen är att garantera elevernas och personalens säkerhet i alla situationer. En lugn atmosfär främjar arbetsron. Ordningsregler ökar säkerheten, trivseln och den interna ordningen i skolan. Som en del av den skolspecifika elevvårdsplanen ska alla skolor ha utarbetat en plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier.

Skolans elevvårdsgrupp

Skolans pedagogiska stödgrupp

Elevvårdens expertgrupper

Individuell elevvård

Skolkuratorn

Skolpsykologen

Skolhälsovården

Kontaktuppgifter till kurator och skolpsykolog