Specialdagvården i Pedersöre


IMG 0062 3 kopia2Dagvård och förskola

Målet för specialdagvården är att stöda barn i behov av allmänt, intensifierat och särskilt stöd utgående från barnens individuella behov av vård, fostran och undervisning. Målsättningen är att barnen ska få den hjälp de behöver i dagvården och i förskolan.

Kommunens ambulerande specialbarnträdgårdslärare besöker daghemmen, förskolorna och familjedagvården i handledande syfte. Tidig observation är viktig för att uppmärksamma barnets svårigheter, och på så sätt kunna sätta in behövliga stödåtgärder i ett tidigt skede för att förebygga framtida skolsvårigheter. Specialbarnträdgårdsläraren ger stöd åt integrerade barn samt ger personalen handledning i deras pedagogiska arbete.

Ambulerande specialbarnträdgårdslärare i Pedersöre kommun är:

Camilla Nyman, tfn 7850 330, 044-5557 618 och

Ann-Britt Forsblom, tfn 7850 329, 044-0850 886

Barn med särskilda behov integreras så långt som möjligt i den egna byns daghem eller förskola. En plan för barnets lärande görs upp för de barn som är i behov av intensifierat stöd, en individuell plan görs upp för barn i behov av särskilt stöd. Planen görs på dagvårdsplatsen i samarbete med vårdnadshavare och sakkunniga. Planen fungerar som ett pedagogiskt redskap och utvärderas kontinuerligt. Genom individuella lösningar garanteras en god vård, fostran och undervisning för barnet.

Ibland kan barn i dagvård eller förskola ha behov av särskilt stöd och förlängd läroplikt. Ansökan om detta riktas till kommunens ambulerande specialbarnträdgårdslärare som gör en pedagogisk utredning och för ärendet vidare till barnteamet. Beslut om särskilt stöd och förlängd läroplikt görs av utbildningsdirektören.

Förskolans personal kan i ett yrkesövergripande samarbete med specialbarnträdgårdslärare och skolpsykolog rekommendera att vårdnadshavarna ansöker om skoluppskov ifall barnet behöver längre tid för att nå skolmognad. Barnet kan då gå ytterligare ett år i förskola. Ansökningen riktas till skolans rektor.

Specialdaghemmet och förskolan Snäckan i Ytteresse ger specialundervisning för döva och hörselskadade barn men tar också emot barn med andra kommunikationssvårigheter både från Pedersöre och från andra kommuner. Även barn med utvecklingsförsening och barn med fysiska funktionssvårigheter kan gå i Snäckan. Specialdaghemmet har yrkeskunnig personal och resurser att undervisa barn med särskilda behov. Vid Snäckan finns även en bildtelefon som ger möjlighet till kommunikationsträning med barn i andra delar av landet. Daghemmet samarbetar med Ytteresse skola.

Föreståndare för specialdaghemmet Snäckan är specialbarnträdgårdslärare Charlotte Snellman. Ansökningar till Snäckan riktas till kommunens ambulerande special-barnträdgårdslärare Camilla Nyman eller Ann-Britt Forsblom som tar upp ärendet i barnteamet.