Småbarnspedagogik

Konventionen om barnets rättigheter i förskortad version www.unicef.fi

Lagar och rekommendationer

■Lagar och förordningar om småbarnspedagogiken (Oph.fi)
■Statsrådets principbeslut om riksomfattande riktlinjer för förskoleverksamheten (pdf, Stakes 2002)

Styrdokument i Pedersöre

Plan för småbarnspedagogik, Pedersöre kommun 2017
Välfärdsplan för barn och unga 2016-2019
Plan för likabehandling enligt lagen om likabehandling
Handlingsplan mot mobbning för Pedersöre kommuns förskolor och daghem 2011
Handlingsplan för krissituationer
Säkerhetsplan för förskola och småbarnspedagogik
Handlingsplan vid oro och indikationer på våld och övergrepp

Stödet som ges inom småbarnspedagogkiken indelas i tre olika nivåer:

Stöd under kortare tid
Mera omfattande stöd
Kontinuerligt stöd

Elevvård

Schema över elevhälsans organisation
elevvårdsplaner

bild copy6