Styrdokument för småbarnspedagogik

 

Plan för småbarnspedagogik, 2019

Barnets plan för småbarnspedagogik

Barnkonventionen

Välfärdsplan för barn och unga 2016-2019

Säkerhetsplan

Handlingsplan mot mobbning

Handlingsplan vid oro och indikationer på våld och övergrepp

Riktlinjer vid misstanke om fysiskt misshandel av barn och sexuellt utnyttjande

Handlingsplan för krissituatione

Barnets individuella läkemedelsbehandlingsplan (blankett)

IKT strategi och digital lärstig

 

Konventionen om barnets rättigheter i förskortad version www.unicef.fi

Lagar och rekommendationer

■Lagar och förordningar om småbarnspedagogiken (Oph.fi)
■Statsrådets principbeslut om riksomfattande riktlinjer för förskoleverksamheten (pdf, Stakes 2002

Stödet som ges inom småbarnspedagogiken indelas i tre olika nivåer:

Stöd under kortare tid
Mera omfattande stöd
Kontinuerligt stöd

Elevvård

Schema över elevhälsans organisation elevvårdsplaner

barnets plan foto