IMG 0248 3

Småbarnspedagogisk verksamhet

Småbarnspedagogik omfattar tiden före förskolan och är en växelverkan mellan vuxna och barn. För att främja barnets utveckling och inlärning bör barnet vistas i en trygg och harmonisk miljö med yrkeskunnig personal. Barnets lek är en betydelsefull del av verksamheten. Ett gott samarbete mellan familjer och fostrare resulterar i en helhet som är meningsfull ur barnets synvinkel.

Platser för småbarnspedagogik erbjuds inom familjedagvården och i daghemmen. Familjedagvård ges hos anställda familjedagvårdare som arbetar i eget hem.

 

Bloggar

Den regionala planen för småbarnspedagogik 2017

Lärstigen - Pedagogiskt ledarskap och verksamhetskultur