Kultur & fritid Kulturhuset AX Kultur Konstprojekt vid Axåkers skola

Konstprojekt vid Axåkers skola

Vi söker en konstnär 

Pedersöre bygger en ny skola, Axåkers skola, i Bennäs. Den nya skolan ska få ett offentligt konstverk. Är du/ni intresserad av att – tillsammans med husets användare – planera och förverkliga ett konstverk som aktiverar och engagerar? 

Konstverket ska placeras utomhus, på skolans torg. Konstnären ska i sitt arbete använda den trappformation som planerats på skolans innegård. Hela eller delar av trappan kan vara en del av konstverket. Men trappans praktiska funktion är viktig för skolans elever och funktionen ska därför beaktas i planeringen.

Hållbarhet och säkerhet är väsentliga faktorer. Konstverket ska tåla väder och vind och vara säkert för alla som rör sig på området. 

Konstnären bör även delta i belysningsplaneringen och ansvara för att konstverkets konstruktionsritningar är tillgängliga för godkännande enligt en överenskommen tidtabell.  Konstverkets utformning styr behovet av konstruktionsritningar. Projektet ska delvis förverkligas tillsammans med byggnadsentreprenören som har ansvar för yttre områden och den aktuella trappkonstruktionen.

Situationsplan för området, PDF, 2,4 MB

Fasadritningar, PDF, 548 KB

Ansökningsprocess:

Konstären/konstnärerna anmäler sitt intresse för projektet i en fritt formulerad ansökan. Det krävs inga detaljerade skisser eller planeringar i ansökningsprocessen. Det är ändå en fördel om konstnären kan dela sin vision för projektet.

Ansökan ska innehålla svar på följande frågeställningar: 

  • Hur kan man skapa dialog med skolans elever i konstprocessen? 
  • Hur gör man ett hållbart konstverk i ett offentligt utrymme?

Konstnären bör även inkludera referenser, om sådana finns, från tidigare konstprojekt som hen medverkat i eller själv förverkligat. En CV med bildmaterial bör även ingå i ansökan.

Ansökan ligger som grund när konstnären väljs men konstnären är inte bunden att förverkliga sin vision utan det slutgiltiga konstverket görs i dialog och växelverkan med eleverna och beställaren. Konstnären bör vara bekväm att jobba på svenska med eleverna.

Projektet har fastställd budget och både tillverkningskostnader och konstnärens arvode ingår i projektbudgeten. Projektbudgeten är 25 000 €.

Konstnären förbinder sig också att jobba enligt byggprojektets tidtabell och samarbeta med byggentreprenören i konstruktionsskedet. Det underlättar om konstnären har en god uppfattning eller tidigare erfarenhet av hur uppförandet av ett offentligt konstverk ska förverkligas. Projektets tidtabell är snäv och de som anmäler intresse för projektet bör vara medveten om detta.

Preliminär tidtabell: 

  • September: Val av konstnär
  • Oktober–november: Konstnärens arbetsprocess, samarbete med skolans elever
  • December: Presentation av skiss för beställarens representanter
  • Januari/februari 2023: Godkända skisser/projektbeskrivning för konstverket
  • April: Utearbeten påbörjas vid Axåkers skola. Montering av konstverk påbörjas samtidigt.

Lämna in en fritt formulerad ansökan samt referenser och CV till registraturen@pedersore.fi senast 22.8 2022. Vid behov ber vi den sökande komplettera sin ansökan eller komma på intervju.

För mera information om projektet: Kontakta kulturchef Ulrika Stenmark (ulrika.stenmark(at)pedersore.fi.