De lokalhistoriska arkiven i Pedersöre

Insamling av lokalhistoriskt material blev aktuellt i Svensk-Finland under 1900-talets senare årtionden. De hembygdsföreningar och hembygdsmuseer som grundades under olika tider av samma århundrade sysslade primärt med insamling av föremål; gamla handlingar och fotografier hade oftast en lägre prioritet.

 

De första lokalhistoriska arkiven i Pedersöre tillkom under senare hälften av 1970-talet. Som en följd av uppkomsten av forskargrupper i de olika byarna i kommunen tillkom flera byaarkiv. Denna utveckling har lett till att den lokalhistoriska verksamheten i Pedersöre avviker från normen med ett lokalhistoriskt arkiv i kommunen. Här är verksamheten ordnad enligt en decentraliserad princip utgående från den omständigheten att kommunen består av tre kommundelar med 16 byar. Lokalhistorisk forskning och insamlingsverksamhet pågår i så gott som varje av Pedersöre kommuns 16 byar.


Kontakt till samarbetsgruppen sker via ordf. T. Olin, Storbackavägen 3, 68930 Purmo, e-post tommy.olin@multi.fi , tel 0500-272232


De lokalhistoriska arkiven i Pedersöre finns presenterade på Pedersöre kommuns hemsida, under biblioteksväsendet, vilket sköter om underhållet av arkivhemsidan. Presentationen ger en bild av befintliga arkiv i Pedersöre, kontaktuppgifterna till dessa samt till den del arkivmaterialet hunnit uppordnas, vilka arkivbildare som ingår.

Arkiven