Boende & miljö Tomter Information om arrendetomter

Information om arrendetomter

Pedersöre kommun erbjuder bostads- och industritomter på alla detaljplanerade områden i kommunen.

Tomten ges ut som en arrendetomt. Arrendetagaren har rätt att lösa in tomten till fastställt tomtpris efter att byggnadsarbetena påbörjats. Köparen svarar för överlåtelseskatt samt lagfarts- och styckningskostnader.

Kommunens tomtpriser

Information om Lantmäteriverkets avgifter på Lantmäteriverkets webbplats

 

Tomtansökan kan göras elektroniskt och tekniska nämnden/kommunstyrelsen behandlar kontinuerligt de ansökningar som kommit in. För annullerad tomt debiteras en behandlingsavgift på 100 €.

Radhus- och industritomter kan reserveras för högst 1 år. Reserveringsavgiften är 20% av arrendeavgiften. Egnahemshustomter kan inte reserveras.

Ansökan om arrendetomt kan göra via kommunens Blankett för tomtansökan.