Boende & miljö Kommunalteknik Vattentjänstverkens verksamhetsområden

Vattentjänstverkens verksamhetsområden

Syftet med Lagen om vattentjänster är bl.a. att trygga vattentjänster som till skäliga kostnader skall ge tillgång till tillräckligt med hushållsvatten för kommuninvånarna samt sådan avloppshantering som är ändamålsenlig med avseende på hälso- och miljöskyddet.

Den 28 januari 2019 godkände kommunfullmäktige en revidering av vattentjänstverkets verksamhetsområde för avloppstjänster, så nu återstår en översyn av områden för hushållsvattnets vattentjänster. De verksamhetsområden som nu revideras godkändes av kommunfullmäktige den 29 maj 2006.

Lagen tillämpas på vattentjänster i samband med bosättning samt, om inte något annat föreskrivs, på vattentjänster i samband med sådan närings- och fritidsverksamhet som ur vattentjänstsynpunkt kan jämställas med bosättning.

Enligt 8 § i ovannämnda lag godkänner kommunen verksamhetsområdet för ett vattentjänstverk på begäran eller efter att ha hört vattentjänstverket. Innan verksamhetsområdena godkänns eller ändras skall information om detta ges i tillräcklig utsträckning. Tillsynsmyndigheterna skall ges möjlighet att ge utlåtande och ägare och innehavare av fastigheter inom området ges tillfälle att bli hörda.

Vattenverksamhetsområdet och de områden som omfattas av ledningsnätet skall anvisas på en elektronisk karta som är tillgänglig för allmänheten och informationen om verksamhetsområdena skall ges i tillräcklig omfattning.

Fem vattentjänstverk är verksamma inom Pedersöre kommun. Dessa är Pedersöre Vatten Ab, Ab Esse Vatten samt Willbacka Nya Vattenandelslag, Slip-Storkamp Vattenandelslag och Lassfolk Vattenandelslag. Samtliga vattentjänstverks verksamhetsområden har anvisats på karta.

Tekniska nämnden beslöt på sitt möte 29.9.2020 att framlägga handlingarna över vattentjänstverkens verksamhetsområden till offentligt påseende under tiden 12.10-20.11.2020.

Åsikter och anmärkningar angående de reviderade verksamhetsområdena ska lämnas in skriftligt under den tid de är till påseende. Anmärkningarna lämnas in till Tekniska verket, PB 1, 68911 BENNÄS

Karta över versamhetsområden (PDF 4,3 MB)