Pedagoginen tukiryhmä

Jokaisessa koulussa tulee olla pedagoginen tukiryhmä, joka on periaatteessa sama kuin entinen oppilashuoltoryhmä, kuitenkin sillä merkittävällä erolla, että ryhmä keskustelee yksittäistä oppilasta koskevista asioista vain silloin kun asia liittyy pedagogiikkaan. Koulun pedagoginen tukiryhmä käsittelee asioita, jotka koskevat oppilaan tarvetta tehostetusta tai erityisestä tuesta (ks. tukitoimet, erityisopetus). Pedagogisessa tukiryhmässä käsitellään myös poikkeavia opetusjärjestelyjä, luvatonta poissaoloa ja kurinpitoa koskevia asioita. Koulukiusaamisselvityksistä vastaa koulun oma koulukiusaustiimi Kiva Koulu -mallin mukaan. Oppilaan yksilökohtaisen oppilashuollon tarpeesta ei keskustella pedagogisessa tukiryhmässä, vaan näistä asioista ovat vastuussa oppilashuollon henkilöstö ja tarvittaessa tarkoitusta varten nimetty asiantuntijaryhmä.

Pedagoginen tukiryhmä on koulun rehtorin johtama monialainen ryhmä. Koulun erityisopettaja ja opinto-ohjaaja (vl. 7-9 ja lukio) ovat aina ryhmän jäseniä, mutta myös koulukuraattori, koulupsykologi ja kouluterveydenhuoltaja voivat osallistua asiantuntijoina. Oppilaan luokanopettajalla on aina tärkeä rooli kun keskustellaan oppilaan pedagogisista tukitoimista. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti. Kokousajat vahvistetaan lukukauden alussa koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän kokouksessa. Pedagogisen tukiryhmän kokousten tavoitteena on laatia konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ja -ohjelmia oppilaille, jotka tarvitsevat pedagogisia tukitoimia.

Useimmissa tapauksissa luokan- tai aineenopettaja tekee aloitteen oppilasta koskevan asian ottamisesta pedagogisen tukiryhmän käsittelyyn. Rehtorit ja oppilaan opettajat päättävät yhdessä, otetaanko asia heti ryhmän käsittelyyn, vai aloitetaanko prosessi järjestämällä tapaaminen huoltajien kanssa ja tekemällä testejä, selvityksiä, luokkahuonehavaintoja tai muita toimenpiteitä. Mikäli opettaja tai pedagoginen tukiryhmä on sitä mieltä, että oppilas tarvitsee yksilökohtaista oppilashuoltoa, ts. koulun terveydenhuoltajan, koululääkärin, koulukuraattorin tai koulupsykologin palveluja, on tästä ilmoitettava koulun oppilashuoltohenkilöstölle, joka ottaa kantaa jatkotoimenpiteisiin. Mikäli koulun henkilöstö ottaa yhteyttä oppilashuoltohenkilöstöön yksittäistä oppilasta koskevassa asiassa, on tästä välittömästi tiedotettava huoltajalle.