Vaitiolovelvollisuus

 

KOULU/ ESIKOULU/ PÄIVÄKOTI/ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Vaitiolovelvollisuus: Perusopetuslaki 40 § 1 mom: Luottamushenkilöt, koulujen henkilöstö tai opetusharjoittelua suorittavat henkilöt eivät saa sivullisille ilmaista, mitä he ovat  saaneet tietää oppilaiden, henkilöstön tai heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta. Julkisuuslaki 24 § kohdat 30 ja 32:  Oppilashuoltoa ja oppilaan opetuksesta vapauttamista koskevat asiakirjat, oppilaan koesuorituksia tai sanallista arviointia koskevat tiedot sekä asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön elintavoista, vapaa-ajan harrastuksista ja perhe-elämästä ovat salassa pidettäviä.

Oikeus tietojen antamiseen ilman suostumusta: Perusopetuslaki 40 § 2 mom: Sen estämättä, mitä salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, on 1. momentissa mainituilla sekä kouluterveydenhuollon henkilöstöllä ja muilla oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot.

Ilmoitusvelvollisuus: Lastensuojelulaki 25 §: Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Poliisi : Vain tapauksissa "törkeä rikos vielä estettävissä" (so. ei täytetty teko), esim. törkeä pahoinpitely, ryöstö, törkeä huumausainerikos (RikosL 15:10)

VANHEMMAT

PerusopetusL 3 § 3 mom: Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa.

Lapsen huoltajalla on oikeus päättää lapsen henkilökohtaisista asioista ja edustaa lasta tätä koskevissa asioissa (ElatusL 4§). Huoltajalla on siksi myös yleensä oikeus lasta koskeviin salassa pidettäviin tietoihin (hän ei ole perusopetuslain 40 § 1 mom:ssa tarkoitettu "sivullinen"). Jos lapsi on otettu huostaan, on sosiaalilautakunnalla oikeus päättää lapsen hoidosta ja edustaa lasta (LastensuojeluL 45§). Lapsen huolto jää kuitenkin vanhemmille "uinuvana oikeutena".

Rajoitukset

L sosiaalihullon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11 §: Asiakkaalla ja hänen laillisella edustajallaan on oikeus saada tieto salassa pidettävästä asiakirjasta. Alaikäinen voi ottaen huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu painavasta syystä kieltää antamasta tietoja, jollei se ole selvästi alaikäisen edun vastaista.

L potilaan asemasta ja oikeuksista 9 §: Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.

JulkisuusL 11 §: Viranomainen voi kieltäytyä antamasta asianomaiselle tietoa, jos tiedon antaminen olisi vastoin lapsen etua tai muuta erittäin tärkeätä yksityistä etua.

LOMAKE: förbindelse gällande tystnadsplikten