aker lepplax hemsidaAktuellt

 

Ersättning för djurens välbefinnande

Du kan ansöka om ersättning för djurens välbefinnande för en nötkreaturs-, svin-, får-, get- och fjäderfägård. De åtgärder som lämpar sig för din gård får väljas fritt. Du kan ansöka om ersättning om du är en aktiv jordbrukare som fyllt 18 år.

Du kan ingå en ny förbindelse för ett kalenderår i sänder. Följande förbindelse kan du ingå för perioden 1.1.–31.12.2018. Ansökningstiden är 8.1.–31.1.2018. Ansökan kan du göra i Viputjänsten eller på blankett 472.

Gör anmälan om djurantalen för år 2017, om du har förbindelse för djurens välbefinnande ersättningen för svin eller fjäderfä för år 2017. Du kan göra anmälan om djurantalen i Viputjänsten eller med blankett 179 senast 15.2.2018.

Anmälan av djurantal 8.1-15.2.2018

Anmälan av djurantal gäller stöd för svin- och fjäderfähushållning, kompensationsersättningens husdjursförhöjning, husdjursförhöjning i samband med ersättning för ekologisk produktion samt ersättning för djurens välbefinnande.

Djurgrupperna som ska anmälas är fjäderfä samt hästar och ponnyer i samband med stöd för svin- och fjäderfähushållning och kompensationsersättningens husdjursförhöjning, fjäderfä i samband med ersättning för ekologisk produktion samt fjäderfä och svin i samband med ersättning för djurens välbefinnande.

Anmälan av djurantal ska göras också om jordbrukaren har en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion och vill att de låga djurantalen under produktionsuppehållen ska lämnas obeaktade när djurtätheten räknas ut. Om produktionsuppehållen inte anmäls räknas djurtätheten ut på det sätt som anges i förbindelsevillkoren.

Anmälan gäller också en delaktig som utövar bestämmande inflytande i en sammanslutning och som vill använda sig av sin sammanslutnings djurantal i sin uträkning av djurtätheten samt också en sammanslutning som ansökt om stöd för svin- och fjäderfähushållning som i sin uträkning av djurtätheten vill använda sig av djurantalet för en delaktig som utövar bestämmande inflytande.

Jordbrukaren behöver inte göra anmälan om han eller hon bedömer att den djurtäthet som krävs för stödet uppnås med de egna registerdjuren.

Anmälan öppnas 8.1.2018.  Anmälan om djurantalen för kalenderåret 2017 kan göras elektroniskt i Viputjänsten 8.1–15.2.2018. Djurantalen för ersättning för djurens välbefinnande kan också anmälas på pappersblankett 179 Anmälan av djurantal (ersättning för djurens välbefinnande) 2017 samt för de andra ovan nämnda stödens del med blankett 461 Anmälan av djurantal 2017 senast 15.2.2018.

Bilagor till anmälan

Om jordbrukaren uppger hästar eller ponnyer i sin anmälan av djurantal måste han eller hon också ge in individuella uppgifter om hästar och ponnyer till kommunen (hästens/ponnyns namn, UELN- eller registernummer samt information om i vems besittning djuret har varit under räkningstiden). Sökanden kan lämna in uppgifterna i Viputjänsten eller skicka en separat fritt formulerad utredning till kommunen.

När det gäller företag i sammanslutningsform krävs ett handelsregisterutdrag för att påvisa det bestämmande inflytandet i företaget. Om det inte har lämnats in ett sådant tidigare vid stödansökan måste det lämnas in senast i samband med anmälan av djurantal.

Ovannämnda bilagor kan lämnas in elektroniskt i Viputjänsten. Läs mera (mavi)  >>>>

Kvalitetstest av åkerjord

Lämna in kvalitetstest av åkerjord i Viputjänsten senast 30.4.2017.

Kravet för miljöförbindelse är att ett kvalitetstest av åkerjorden görs under förbindelseperioden. Om du förbundit dig till miljöersättning 2015 ska du uppfylla kravet senast 30.4.2018. Lämna in kvalitetsbedömningen i Viputjänsten eller med blankett 480.

Läs mera (mavi) >>>>

Vårens utbetalningstidtabell

Se Mavi >>>>