Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokousajat 2018
Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

Kokousajat

Kunnanvaltuusto kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa, maanantaina klo 19.00 valtuuston istuntosalissa. Kunnanvaltuuston kokoukset ovat julkisia.

Kunnanhallitus kokoontuu yleensä joka toinen maanantai klo 16.30, tarvittaessa myös muina aikoina.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta kokoontuu yleensä kuukauden toisena tiistaina klo 19.00.

Tekninen lautakunta kokoontuu yleensä kuukauden kolmantena tiistaina klo 19.00.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ja sen jaostot, kunnanhallituksen kaavoitusjaosto, kulttuuri- ja liikuntalautakunta, maaseutulautakunta, tarkastuslautakunta ja tietoimitusjaosto kokoontuvat tarvittaessa.

Heinäkuussa ei pidetä kokouksia.

Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

Kaikki yllä mainittujen toimielinten pöytäkirjat julkaistaan pöytäkirjantarkistuksen jälkeen kunnan verkkosivustolla. Kunnan pöytäkirjakieli on ruotsi, ainoastaan kunnanvaltuuston sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan suomenkielisen jaoston pöytäkirjat julkaistaan myös suomenkielisinä. Esityslista on luettavissa kunnan verkkosivuilla pöytäkirjan julkaisuun saakka. Pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan kotisivulla noin vuoden ajan.

Esityslistojen ja pöytäkirjojen osalta noudatetaan Kuntaliiton suosituksia henkilötietojen julkaisemisesta tietoverkossa. Pöytäkirjat kokonaisuudessaan, siltä osin kuin ne eivät ole salassa pidettäviä, pidetään yleisesti nähtävillä kunnantalolla kahdeksantena päivänä kokouksen jälkeen, kulloinkin kyseessä olevassa toimistossa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kahdeksantena päivänä kokouksen jälkeen AX-Kulttuuritalolla.

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä kyseessä olevan viranhaltijan työhuoneessa.

Muutoksenhaku

Kun päätös annetaan tiedoksi asianosaiselle henkilökohtaisesti, alkaa muutoksenhakuaika päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu kunnan verkkosivustolla. Oikaisuvaatimuksen määräaika on 14 päivää ja valituksen määräaika 30 päivää.