Protokoll och föredragningslistor

 I beslutshandlingarna kan ibland nämnas bilagor som inte publiceras på webben. Dessa kan t.ex. vara bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter eller uppgifter som vid publicering kan äventyra någons integritetsskydd, en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter. 

Föredragningslistorna finns tillgängliga på webben tills protokollet publiceras. Föredragningslistorna och protokollen hålls tillgängliga under länken nedan. Via samma länk kan du även läsa kommunens officiella kungörelser och ta del av uppgifter om de förtroendevaldas och ledande tjänstemäns bindningar.

Protokoll och föredragningslistor