Förtroendeorgan och beslut

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige, vars ledamöter väljs genom kommunalval som anordnas vart fjärde år. Senast ordnades kommunalval år 2017.  Fullmäktige väljer ledamöterna till kommunstyrelsen som har i uppgift att bereda fullmäktiges beslut och verkställa dem. Kommunförvaltningens uppgift är att hjälpa kommunstyrelsen att utföra sitt arbete.

Fullmäktige väljer också nämnderna som leder produktionen av offentliga tjänster i kommunen. Typen av nämnder kan variera i olika kommuner.