Sammanträdestider
Tid och plats för protokollens framläggning

Sammanträdestider

Kommunfullmäktige sammanträder ungefär en måndag per månad, kl. 19.00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

Kommunstyrelsen sammanträder i regel varannan måndag kl. 16.30, vid behov även övriga tider.

Kommunstyrelsens planläggningssektion sammanträder vid behov.

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i regel andra tisdagen i månaden kl. 19.00.

Tekniska nämnden sammanträder i regel tredje tisdagen i månaden kl. 19.00.

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik och dess sektioner, kultur- och idrottsnämnden, landsbygdsnämnden, revisionsnämnden och vägförrättningssektionen sammanträder vid behov.

I juli månad hålls inga sammanträden.

Framläggning av protokoll

Alla ovan nämnda organs protokoll publiceras på kommunens webbplats efter protokollsjusteringen. Föredragningslistan tas bort när protokollet publiceras. Protokollen finns på kommunens webbplats i ungefär ett års tid. 

Vid framläggande av föredragningslistor och protokoll på Internet iakttas kommunförbundets rekommendationer om publicering av personuppgifter. Protokollen i sin helhet, till den del som de inte är sekretessbelagda, finns till påseende den åttonde dagen efter sammanträdet på kommungården, vid respektive kansli. Kultur- och idrottsnämndens protokoll finns till påseende den åttonde dagen efter sammanträdet vid Kulturhuset AX.

Tjänstemannabesluten finns till påseende hos respektive tjänsteman.

Sökande av ändring

Om ett beslut delges personligen (delgivning med part) börjar tiden för begäran om omprövning eller besvärstiden löpa från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter att protokollet har publicerats på webbsidan. Tidsfristen för begäran om omprövning är 14 dagar och besvärstiden är 30 dagar.