Stödformer, specialundervisning

En elev som tillfälligt har blivit efter i studierna eller annars behöver kortvarigt stöd för sitt lärande har rätt att få stödundervisning inom ramen för allmänt stöd. Det allmänna stödet ska ges genast så inlärningssvårigheterna har upptäckts så att eleven inte varaktigt blir efter i studierna. Stödet kan även förebygga svårigheter. De flesta elever finns inom denna stödnivå. Stödet ges antingen av klass- ämnes eller specialläraren i den ordinarie undervisningsgruppen, i en liten grupp, individuellt eller som specialundervisning på deltid. Undervisningen följer den allmänna läroplanen med koncentreras på det centrala lärostoffet.*

Inom det allmänna stödet kan klass- eller ämnesläraren göra en pedagogisk bedömning. Senast då läraren märker att det allmänna stödet inte räcker till behöver en sådan bedömning göras.

Om det allmänna stödet inte räcker till kan eleven få intensifierat stöd. För den elev som får intensifierat stöd dokumenteras stödformerna i en plan för elevens lärande. Klassläraren/ klassföreståndaren/ ämnesläraren ansvarar för uppgörandet av plan för elevens lärande i nära samarbete med de lärare som undervisar eleven. Specialläraren deltar med sin expertkunskap.

Kontakten till hemmet är ytterst viktig. Vårdnadshavarna deltar inte i själva uppgörandet av planen, men de ska informeras om vilken typ av stödåtgärder som planeras. En tydlig arbetsfördelning mellan hem och skola, när det gäller de olika stödåtgärderna kring eleven, är viktig.

Ett nära samarbete med specialläraren kring specialundervisning på deltid, flexibel gruppindelning och/eller kompanjonlärarskap är viktigt. För de elever som redan får intensifierat stöd görs regelbunden uppföljning och revideringav plan för lärande. *

Om eleven trots intensifierat stöd inte når målen för den allmänna lärokursen i något ämne bör eleven få särskilt stöd. Det kan ordnas inom ramen för allmän eller förlängd läroplikt.

Innan beslut om särskilt stöd fattas ska en pedagogisk utredning om eleven göras och eleven och dess vårdnadshavare eller lagliga företrädare höras. Ett beslut om särskilt stöd kan fattas utan pedagogisk utredning om barnet ännu inte påbörjat årskurs 1. I sådana fall bör det av en psykologisk eller medicinsk bedömning framgå att undervisningen för eleven på grund av handikapp, sjukdom, försenad utveckling, störningar i känslolivet eller någon annan orsak inte kan ordnas på annat sätt.

För att ge särskilt stöd ska utbildningsanordnaren fatta ett skriftligt beslut som granskas åtminstone efter årskurs två samt före uppflyttningen till årskurs sju. I beslutet om särskilt stöd bestäms om frågor som är betydelsefulla för elevens rättsskydd och för hur undervisningen ordnas. I beslutet om särskilt stöd bestäms vilken elevens huvudsakliga undervisningsgrupp är, vilka eventuella tolknings- och biträdestjänster och andra tjänster som eleven behöver, samt vid behov om undantagsarrangemang i undervisningen. Individualisering av en lärokurs förutsätter ett beslut om särskilt stöd. I dessa lärokurser förses vitsordet med en stjärna.*

För en elev som har beviljats beslut om särskilt stöd ska en individuell plan (IP) göras. Det är viktigt att i den individuella planen noggrant precisera hur det särskilda stödet för eleven ska förverkligas.