Skolpsykologen

Skolpsykologen deltar i skolornas elevvårdsarbete som sakkunnig på frågor kring elevernas kognitiva, psykiska och sociala utveckling samt även i frågor om mentala problem. Till skolpsykologens uppgifter hör att handleda föräldrar och skolans personal kring frågor om utveckling, fostran och stödåtgärder. Skolpsykologen utreder olika typer av inlärningssvårigheter och andra svårigheter som kan försvåra barnets skolgång. Skolpsykologen strävar till att skapa en helhetsbild av barnets situation inklusive hemmets resurser och eventuella utmaningar.

Skolpsykologen arbetar i nära samarbete med övriga yrkesgrupper och instanser inom elevvården. Skolpsykologen deltar regelbundet i möten med skolornas elevvårdsgrupper, pedagogiska stödgrupper och expertgrupper vid behov.

Skolpsykologen kan kontaktas när det finns funderingar kring ett barns kognitiva, psykiska eller sociala utveckling, när barnet mår dåligt av någon orsak, när det finns oro kring barnets inlärning i skolan eller när råd och stöd i uppfostringsfrågor behövs.