Skolhälsovården

Skolhälsovårdens uppgift är att följa upp barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling och hälsa genom regelbundna hälsokontroller på skolan minst en gång per läsår. Skolhälsovården fungerar som en fortsättning på barnrådgivningsarbetet och stävar till tidig upptäckt av barn i behov av stöd för sin utveckling. Skolhälsovården ger rådgivning och stöd till föräldrar i hälso-och sjukfrågor. Samarbetet med skolans personal och annan elevvårdspersonal kring frågor som berör barnets hälsa och välmående poängteras. Skolhälsovården strävar till att befästa sunda levnadsvanor hos skoleleven.

Varje skola har en egen skolhälsovårdare som besöker skolan regelbundet för hälsokontroller. Utöver detta träffar skolläkaren barnen för en noggrannare hälsokontroll 3 gånger under elevens grundläggande utbildning. Skolhälsovårdarna deltar i skolornas elevvårdsgrupper.