Elevvårdens expertgrupper

När en elev i skolan väcker oro hos undervisningspersonalen på flera plan än det pedagogiska området kan läraren eller skolans pedagogiska stödgrupp be skolkuratorn eller skolpsykologen sammankalla en expertgrupp för att utreda stödbehovet och planera vidare stödåtgärder. Orsaker till behov av en expertgrupp kan vara stor skolfrånvaro, mental ohälsa, sociala problem eller drogproblem. Gruppens sammansättning kan variera från fall till fall men den skall vara yrkesövergripande och kan bestå av personal från skolan, elevvården, hälso- och sjukvården och/eller socialvården. En dylik expertgrupp kan även sammankallas av någon inom den individuella elevvården när insatserna inom den individuella elevvården inte längre är tillräckliga för att stöda elevens skolgång och hälsa. Målet med expertgruppens möte är att utvärdera elevens helhetssituation både i och utanför skolan, utreda behovet av stöd, utreda behov av eventuella vidare utredningar och planera för fortsatta stödåtgärder.

Medlemmar till expertgruppen utses i samråd med elev och/eller vårdnadshavare och tillsammans kommer man överens om vad som ska behandlas under mötet.

All god elevvård förutsätter ett gott samarbete med eleven och vårdnadshavaren. Det bästa sättet att ordna stödinsatser som fungerar är att i ett tidigt skede ta med eleven och vårdnadshavaren i planeringen. Därför strävar vi i Pedersöre till att ta med eleven och/eller vårdnadshavaren på expertgruppens möten. På detta sätt ges eleven och vårdnadshavaren möjlighet att påverka situationen och deras deltagande i mötet innebär att sekretessbelagda uppgifter kan yppas på mötet utan skild skriftlig tillåtelse. Tar man med eleven och/eller vårdnadshavaren på mötet påminner expertgruppens arbete om det som vi tidigare kallat för nätverksmöten.

Behandlingen av en enskild elevs ärende i en expertgrupp skall dokumenteras i en elevvårdsjournal. Den som sammankallat expertgruppen fungerar som dess ansvarsperson och ser till att de uppgifter som är nödvändiga för att ordna och genomföra den individuella elevvården antecknas och sparas.