IMG 5

Stödformer, specialundervisning och elevvård

Den 1.8.2011 tog Pedersöre kommun i bruk ändringar och kompletteringar av den lokala läroplanen inom den grundläggande utbildningen. Ändringarna gäller främst stödet till eleverna, elevvården och specialundervisningen.

Utgångspunkten för ordnandet av undervisning, handledning och stöd är omsorgen om en god och trygg skoldag. Skoldagen ska ordnas så att förutsättningarna för elevens välbefinnande, utveckling och lärande är så gynnsamma som möjligt. Skolgemenskapen ska vara trygg och präglas av inbördes respekt och vänlig atmosfär. Faktorer som äventyrar tryggheten eller hälsan i inlärningsmiljön ska åtgärdas omedelbart. Skoldagen ska till sin uppbyggnad, sitt innehåll och sina verksamhetsmodeller vara sådan att den skapar möjligheter att arbeta i lugn och ro, fördjupa sig, samt inhämta kunskaper på ett lustfyllt sätt.

Stödformer, specialundervisning, läs mer>>

Alternativ skolgång för elever i årskurs 1-6, läs mer>>

Elever med särskilda behov i åk 7-9, läs mer>>

Elevvård, läs mer>>

 

ELEVHÄLSANS ORGANISATION OCH PEDAGOGISKT STÖD