Mål och syfte

”Grunden för en mångsidig kompetens läggs under småbarnsperioden, i förskoleundervisningen och under de första åren i den grundläggande utbildningen. Målet är att eleven genom att utveckla olika kompetenser ska förbättra förutsättningarna för att lära känna och uppskatta sig själv, forma sin identitet och utveckla en hållbar livsstil. [...] Fostran till en hållbar livsstil sker främst genom att skolan föregår med gott exempel.”

”Med mångsidig kompetens avses en helhet som består av kunskaper och färdigheter, värderingar, attityder och vilja. Kompetens innebär också förmåga att använda sina kunskaper och färdigheter på det sätt som situationen kräver.

Utvecklingen av mångsidig kompetens främjar barnens växande som individer och som medlemmar i sin grupp. De olika delområdena inom mångsidig kompetens stödjer barnens förmåga att rikta in sig på livslångt lärande och lägger grund för en hållbar livsstil.”

Målet är att utifrån barnets/elevens tidigare erfarenheter och kunskaper förankra kompetenserna i relevanta vardagssituationer. Genom dessa självvärderingsblanketter och efterföljande samtal stärks barnets/elevens delaktighet och medvetenhet om sin egen utveckling samt samarbetet med vårdnadshavarna.

Manualen baserar sig på Förskoleundervisningens läroplan 2014 102/011/2014 samt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014.