Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista oppilashuoltoa.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa.

Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Työ järjestetään niin, että oppilas voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän tulee kuulluksi. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä.

Pedersöressä yksilökohtaisesta oppilashuollosta vastaavat kolme koulukuraattoria. Kunnan suomenkielisellä koululla Edsevön koululla on yhteistyösopimus Pietarsaaren kaupungin kanssa kuraattorin palvelujen järjestämisestä. Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon kuuluvat myös koulupsykologi, koulujen terveydenhuoltajat ja koululääkäri, jotka ovat Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysviraston palveluksessa. Koulupsykologin työkenttä kattaa koko perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen, kun taas koulukuraattoreilla on sellainen työnjako, että toinen on vastuussa pääasiassa vuosiluokista 1-6 ja toinen pääasiassa vuosiluokista 7-9 ja kolmas vastaa toisen asteen koulutuksen oppilashuollosta.