Tavoitteet ja päämäärät

"Laaja-alaisen osaamisen perusteet luodaan varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksen ensimmäisen vuoden aikana. Tavoitteena on, että kehittämällä eri osaalueita oppilas voi parantaa edellytyksiä oppia tuntemaan ja arvostamaan itseään, luomaan identiteettiään ja kehittämään kestävän elämäntavan. [...] Kasvatus kestävään elämäntapaan tapahtuu esikoulun/koulun antamasta hyvästä esimerkistä."

 "Laaja-alainen osaaminen on kokonaisuus, joka koostuu taidoista ja valmiuksista, arvoista, asenteista ja tahdosta. Osa-alueet sisältävät myös mahdollisuuden käyttää taitojaan ja valmiuksiaan tilanteen vaatimalla tavalla.

Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen edistää lapsen kasvua yksilönä sekä ryhmän jäsenenä. Laaja-alaisen osaamisen eri osa-alueet tukevat lapsen kykyä suuntautua elinikäiseen oppimiseen ja antaa perustan kestävälle elämäntavalle."

Tavoitteena on ankkuroida lapsen/oppilaan aikaisemmista kokemuksista ja taidoista osaamisalueet käytännöllisiin arkitapahtumiin. Näiden itsearviointilomakkeiden ja jatkoseurannan keskusteluiden avulla vahvistetaan lapsen/oppilaan osallistumista ja tietoisuutta omasta kehityksestään sekä yhteistyöstä huoltajien kanssa.

 Opas perustuu Esiopetuksen opetussuunnitelmaan 2014 102/011/2014 sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014.