MGL9432 1 FOeRSKOLA

Tervetuloa esikouluun!

Suomenkielistä esiopetusta järjestetään Edsevön koulussa. Maksutonta esiopetusta järjestetään 4h/päivä koulun työjärjestyksen mukaisesti.

Kunta järjestää oppilaiden koulukuljetukset kunnanvaltuuston päätöksen mukaan. Esikoululaiselle koulukuljetus järjestetään, mikäli hänen koulumatkansa on pitempi kuin 3 km. Koulukuljetus järjestetään vaihtoehtoisesti joko kodin ja esikoulun väliselle matkalle, tai päivähoitopaikan ja esikoulun väliselle matkalle. Lisätietoja koulukuljetuksista voi lukea tästä >>

Kaikilla lapsilla on oikeus maksuttomaan esiopetukseen vuosi ennen oppivelvollisuuden alkamista. 1.1.2015 voimaan tulleen perusopetuslain 26§ a (1040/2014) mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esikoulun tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Esiopetuksen sisältö määritellään esiopetuksen opetussuunitelman perusteiden sekä kunnan opetussuunnitelman mukaan. Pedersören kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016.

Pedersöressä esiopetusta järjestetään erityisissä esikouluryhmissä päiväkodeissa, esikouluissa tai kouluissa. Esikoulussa lapselle annetaan valmiuksia kasvamiseen, kehittymiseen ja oppimiseen. Esikoulun tulee kannustaa ja inspiroida lapsia ja vahvistaa heidän motivaatiota ja halua oppia sekä antaa lapselle myönteisiä oppimiskokemuksia ja mahdollisuuksia monipuoliseen kanssakäymiseen ryhmässä. Esikouluvuoden aikana harjoitellaan valmiuksia, joita tarvitaan koko elämän aikaan. Laadukas esiopetus yhdessä koulun alkuopetuksen kanssa rakentaa eheän oppimispolun elinikäisen oppisen perustaksi.

Esikoulun oppilaat toteuttavat itsearviointia, Lapsen itsearviointi, kunnan esiopetussuunnitelman mukaisesti. Lapsen omat tavoitteet esikouluajalle huomioidaan esiopetuksen toteuttamista suunnitellessa. Huoltajilla on mahdollisuus osallistua lapsen itsearviointiin kehityskeskustelussa lapsen kanssa syyslukukauden alussa.


Kasvamisen ja oppimisen tuki esikoulussa

Esiopetuksen aikana lapsi voi saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Jokaisella lapsella on oikeus yleiseen tukeen ja kasvamisen ja oppimisen ohjaukseen. Tehostettuun tukeen sisältyy säännöllinen päivittäin annettava tuki. Erityistä tukea annetaan esiopetuksen lapsille jotka kasvamisen ja oppimisen vaikeuksien johdosta tarvitsevat lisäjärjestelyitä. Erityistä tukea tarvitseville lapsille tehdään päätös erityisestä tuesta ja asiakirjasta työstetään kirjallinen pedagoginen selvitys. Esikoulun oppilailla on oikeus saada erityislastentarhaopettajan/erityisopettajan palveluita kasvua ja oppimista koskevissa kysymyksissä.


Kodin ja esikoulun välinen yhteistyö

Huoltajilla on pääasiallinen vastuu lapsen kasvatuksesta ja hyvinvoinnista ja heidän tulee huolehtia siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun toimintaan minkä avulla esiopetuksen tavoitteet saavutetaan. Päämääränä on, että yhteistyöllä vanhempien kanssa edistetään lapsen kehityksen ja oppimisen edellytyksiä sekä vahvistetaan lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikkien ja oppimisen positiivisten kokemusten avulla. Esikoulun henkilökunta keskustelee huoltajien kanssa lapsen kasvun ja oppimisen edistymisestä.

Lisätietoja esikoulusta saa
Esikoulusta
tai
Yvonne Borgmästars, alkuopetuksen ja varhaiskasvatuksen ohjaaja
yvonne.borgmastars@pedersore.fi
puh. 785 02 04, 044-755 76 75.