aker lepplax hemsidaAktuellt

 

VIPU-tjänsten

Det är användningsavbrott i Vipu-tjänsten fr.o.m måndagen 25.11.2019 kl.8.00 fram till onsdagen 27.11.2019 kl.16.15. Användningsavbrottet beror på en uppdatering av databasens informationssystem.

Ersättning för djurens välbefinnande

Du kan ansöka om ersättning för djurens välbefinnande för en nötkreaturs-, svin-, får-, get- och fjäderfägård. De åtgärder som lämpar sig för din gård får väljas fritt. Du kan ansöka om ersättning om du är en aktiv jordbrukare som fyllt 18 år.

Du kan ingå en ny förbindelse för ett kalenderår i sänder. Följande förbindelse kan du ingå för perioden 1.1.–31.12.2020. Ansökan kan du göra i Viputjänsten 7.1-31.1.2020 eller på blankett 472 senast 31.1.2020.

 

Anmälan av djurantal senast 17.2.2020

Anmälan av djurantal gäller stöd för svin- och fjäderfähushållning, kompensationsersättningens husdjursförhöjning, husdjursförhöjning i samband med ersättning för ekologisk produktion samt ersättning för djurens välbefinnande.

Djurgrupperna som ska anmälas är fjäderfä samt hästar och ponnyer i samband med stöd för svin- och fjäderfähushållning och kompensationsersättningens husdjursförhöjning, fjäderfä i samband med ersättning för ekologisk produktion samt fjäderfä och svin i samband med ersättning för djurens välbefinnande.

Anmälan av djurantal ska göras också om jordbrukaren har en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion och vill att de låga djurantalen under produktionsuppehållen ska lämnas obeaktade när djurtätheten räknas ut. Om produktionsuppehållen inte anmäls räknas djurtätheten ut på det sätt som anges i förbindelsevillkoren.

Anmälan gäller också en delaktig som utövar bestämmande inflytande i en sammanslutning och som vill använda sig av sin sammanslutnings djurantal i sin uträkning av djurtätheten samt också en sammanslutning som ansökt om stöd för svin- och fjäderfähushållning som i sin uträkning av djurtätheten vill använda sig av djurantalet för en delaktig som utövar bestämmande inflytande.

Jordbrukaren behöver inte göra anmälan om han eller hon bedömer att den djurtäthet som krävs för stödet uppnås med de egna registerdjuren.

Anmälan öppnar  7.1.2020.  Anmälan om djurantalen för kalenderåret 2019 kan göras elektroniskt i Viputjänsten 7.1–17.2.2020. Anmälan kan också göras på blankett 461 senast 17.2.2019.

Bilagor till anmälan

Om jordbrukaren uppger hästar eller ponnyer i sin anmälan av djurantal måste han eller hon också ge in individuella uppgifter om hästar och ponnyer till kommunen (hästens/ponnyns namn, UELN- eller registernummer samt information om i vems besittning djuret har varit under räkningstiden). Sökanden kan lämna in uppgifterna i Viputjänsten eller skicka en separat fritt formulerad utredning till kommunen.

När det gäller företag i sammanslutningsform krävs ett handelsregisterutdrag för att påvisa det bestämmande inflytandet i företaget. Om det inte har lämnats in ett sådant tidigare vid stödansökan måste det lämnas in senast i samband med anmälan av djurantal.

Ovannämnda bilagor kan lämnas in elektroniskt i Viputjänsten.