Planläggningssektionen

Planläggningssektionens ärenden rör i huvudsak direkta markplaneringsfrågor, såsom uppgöranden eller ändringar av detaljplaner och generalplaner. Andra ärenden som kan vara aktuella är t.ex. utlåtanden beträffande trafiksäkerhet, markinköp och byggnadsärenden. Sektionen håller möte ca. en gång per månad och består av följande medlemmar:

Ralf Lindfors, ordförande, tfn. 050-518 2866
Stefan Svenfors, kommundirektör, föredragande, tfn. 050-512 0420
Anna-Karin Pensar, planläggare, sekreterare, tfn. 044-755 7619
Christian Backlund, tfn. 0400-568 619 
Niclas Sjöskog 040-551 0087, tfn.
Yvonne Borgmästars, tfn. 0400-290083
Siv Södö, tfn. 040-147 6725