Konstverk vid Kulturhuset-Kulttuuritalo AX

Inom ramen för procentkonstprincipen, dvs. 1% av ett byggprojekts kostnader återinvesteras i ett konstverk som pryder den offentliga miljön, ordnar Pedersöre kommun en öppen tävling för nejdens konstnärer.

Placering: Konstverket placeras utanför Kulturhuset -Kulttuuritalo AX. Platsen är synlig, mellan kommungården och Kulturhusets entré. Adressen är Mjölvägen 1.

Budget för konstprojektet är 18 000€. Konstnären bör i sin planering beakta att samtliga kostnader för planering och förverkligande ska ingå i summan.

Konstverket:
-ska tillverkas i hållbart material som är underhållsfritt
-får ej vara en vatten, eller video-/ljudinstallation
-ska vara inkluderande men inte utformad som en lekpark
-får gärna vara ett taktilt arbete men konstnären bör ha säkerhetsaspekten i åtanke vid planering
-bör utformas så att det är fungerande i alla riktningar och väderförhållanden, året om. Konstverket bör inte placeras så lågt att det försvinner under snö vintertid. 
-bör ha en ändamålsenlig belysning
-bör , om möjligt, spegla kommunens näringsliv (ex. materialval, teknik i utförande, i formspråk eller uttryck)
-ska vara synligt och väcka intresse hos betraktaren och förbipasseraren
-ska ha en tydlig idé, spegla framtidstro, gärna reflektera husets innehåll, dvs kommunens kulturliv eller kulturtraditioner

Urvalsprocess:

Alla intresserade konstnärer bör lämna in CV (inklusive bildportfolio) samt en idé/skiss för detta projekts konstverk. Samtliga handlingar bör vara Kulturbyrån tillhanda senast kl.08.00 7.12 2015. 

OBS! Intresseanmälan kan kompletteras t.o.m. 14.12 kl.08. 

Skissen/idén för konstverket förväntas inte vara detaljerad och skalenlig utan snarare spegla konstnärens formspråk och arbetssätt. Skissen kan sedan om konstnären blir vald fungera som utgångsläge när konstverket planeras alt. ges konstnären i uppdrag att ge andra alternativ till byggnadskommittén. Skiss och referensarbetet avlönas inte.

På basen av skiss och CV väljs sedan en eller flera konstnärer ut. De som väljs ut får i uppdrag att göra ett förslag på konstverk samt presentera en hållbar budget, materialval, plan för praktiskt förverkligande och tidtabell. För detta arbeta erhåller konstnären/konstnärerna arvode. 

Arvodet inkluderas även senare som en del av den valda konstnärens slutliga arvode.

Vem gör urvalet?

Pedersöre kulturnämnds konstinköpsgrupp som gör urvalet förbehåller sig rätten att välja hur många konstnärer som får arvode för vidare planering. Max 3 konstnärer får arvode för vidareplanering. Det slutgiltiga beslutet vilket konstverk som sedan uppförs fattas av Kulturhuset-Kultturitalo AX byggnadskommitté.

Tidtabellen går att justera enligt konstnärens behov men konstverket ska om möjligt stå färdigt senast september 2016.