Hur går planläggningsprocessen till?

 • Processen inleds med att kommunstyrelsen beslutar om planläggning. Därefter utarbetar och bereder planläggningssektionen en plan.
 • Då arbetet med planen påbörjas utarbetas ett program för deltagande och bedömning (PDB). Programmet kungörs samtidigt som planläggningens påbörjande.
 • Ur programmet kan man läsa bakgrunden till planprojektet, beslut, planprocessen, vilka myndigheter som skall ge utlåtande och hur konsekvenserna bedöms samt en ungefärlig tidtabell.
 • Innan en plan sätts officiellt till påseende kan en intressent kräva ett samråd med miljöcentralen ifall denne anser att programmet för deltagande och bedömning är otillräckligt (intressenter är markägare och de vilkas boende, arbete eller övriga förhållanden betydligt kan påverkas av planen samt myndigheter och sammanslutningar vilkas verksamhetsområde behandlas i planeringen).

UTKAST TILL PLAN FRAMLÄGGES

 • Utkastet till plan framläggs under beredningsfasen 2-3 veckor.
 • Informationstillfälle ordnas eller berörda hörs brevledes. Påpekanden kan göras muntligen eller skriftligen.

PLANFÖRSLAG

 • Ett planförslag utarbetas.

PLANFÖRSLAGET FRAMLÄGGES OFFICIELLT I 30 DAGAR (mindre plan 14 dagar)

 • Under denna tid inbegärs utlåtanden från olika myndigheter och nämnder.
 • Anmärkningar skall göras skriftligen under påseendetiden.
 • Planläggningssektionen behandlar planen efter framläggandet och tar ställning till eventuella korrigeringar. Ifall ändringarna är betydande läggs planförslaget fram på nytt. I annat fall förs planen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande.

PLANEN GODKÄNNS SLUTLIGT I KOMMUNFULLMÄKTIGE

PLANEN TRÄDER I KRAFT

 • Kommunen kungör att planen vunnit laga kraft då besvärstiden gått ut utan besvär.