Ändring av strandgeneralplan för Överlappfors sjöar (förslag)

Ändringen berör fastigheten Dal 5:50

 

Karta >>

Beskrivning >>

Program för deltagande och bedömning >>