Planläggningssektionen

Planläggningssektionens ärenden rör i huvudsak direkta markplaneringsfrågor, såsom uppgöranden eller ändringar av detaljplaner och generalplaner.

Andra ärenden som kan vara aktuella är t.ex. utlåtanden beträffande trafiksäkerhet, markinköp och byggnadsärenden. Sektionen håller möte ca. en gång per månad.

Medlemmar i planläggningssektionen