Mastbacka vindkraftsområde

Kort om Mastbacka vindkraftsprojekt

Esse Vind Ab planerar en vindkraftspark vid namn Mastbacka på ett skogsområde mellan Lappfors och Purmo. Inom projektområdet planerar man bygga sex vindkraftverk. Vindkraftsparkens planerade totaleffekt är 42 MW och kraftverkens totalhöjd är 280 meter. Rotordiametern planeras vara 180 m. Utöver vindkraftverken byggs på projektområdet även vägar och markkablar. Vindparken planeras anslutas antingen till Fingrids eller Herrfors nätverk via jordkablar.

Mastbackakarta1

Förfrågan om behov av tillämpning av förfarandet vid Miljökonsekvensbedömning, Mastbacka vindkraftspark (PDF 11.573 kB)

MKB-beslut för Mastbacka vindkraftspark (PDF 11.573 kB)

Delgeneralplan för Mastbacka vindkraftspark (Program för deltagande och bedömning, PDB) (PDF 1.100 kB)

Resultat från invånarenkäten för Mastbacka vindkraftsprojekt (pdf 935 K).