Planläggning och kartor

Planläggningen är en av grundpelarna när det gäller att skapa en attraktiv, välfungerande och konkurrenskraftig kommun. Genom god planering kan gynnsamma förhållanden för bland annat arbetsplatser, service och boende skapas.

Planläggningen i kommunen regleras och styrs av Markanvändnings– och bygglagen (MBL). Rekommendationer från ministerier och planer på landskapsnivå och regional nivå spelar även en betydande roll. En annan viktig aspekt av planläggningen är att det sker en växelverkan mellan olika aktörer, framför allt mellan beslutsfattare, kommuninvånare, näringsliv och tjänstemän.

Ta kontakt med kommunens planläggare eller mätningstekniker vid frågor gällande planer eller andra planläggningsrelaterade frågor.

Anna-Karin Pensar                                               Tage Back
Planläggare                                                           Mätningstekniker
tel. 7850 324, 044-755 7619                                 tel. 7850 325, 050-5625 711
anna-karin.pensar@pedersore.fi                          tage.back@pedersore.fi

 

Gällande planer 

Detaljplaner, delgeneralplaner och strandplaner (öppnas i webbapplikationen ArcGis)
OBS! För användning i mobilen eller iPad bör man ladda ner appen "Explorer for ArcGis" (sök Pedersöre i appen)

Planer, planbestämmelser och baskartor fås i både PDF- och DWG-form.

Gällande planer