Kyselylomake kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista ja alueista Ala-Ähtävällä

Tiedot kulttuurihistoriallisesta arvokkaasta rakennuksesta

Tiedot kulttuurihistoriallisesti kiinnostavista alueista