Tre motioner i kommunfullmäktige

IMG 2147

Enligt UNICEF:s modell om en barnvänlig kommun ska alla beslut som fattas i kommunen ha barnens bästa i åtanke. Foto: Nathalie Lindvall

Under måndagens budgetmöte lämnade tre ledamöter in motioner till kommunfullmäktige.

Niclas Sjöskog (SFP) fick nästan hela fullmäktige med sig i en motion om en jordbruksstrategi för Pedersöre.

I motionen påpekar Sjöskog att en sådan strategi skulle underlätta för jordbrukare att planera investeringar och ge Pedersöre en stabil grund för att kommunen också framöver har ett livskraftigt jordbruk.

Sjöskog och de 30 övriga undertecknarna vill att jordbruket, husdjursproduktionen och pälsnäringen tas med som en skild punkt när Pedersöres strategiska generalplan uppdateras. Enligt motionen borde den strategiska generalplanen visa vilka områden som ska användas för jordbruk och var till exempel nya husdjursenheter kan byggas framöver.

Benita Finne (KD) och tretton andra undertecknare efterlyser en åtgärdsplan för Österbottens Kötts gamla fastighet i Bennäs. Den har stått tom i många år och förfaller stegvis. Finne anser att den enda realistiska lösningen är att fastigheten rivs. Motionen efterlyser en åtgärdsplan som svarar på frågorna vad, vem och när.

Johanna Holmäng (SFP) vill att Pedersöre utvecklas till en ännu mer barnvänlig i kommun. I sin motion, som undertecknades av nitton andra ledamöter, initierar Holmäng att kommunstyrelsen undersöker möjligheterna att Pedersöre blir en barnvänlig kommun enligt FN:s barnfonds, UNICEF:s modell. Det är en modell som hjälper kommuner att främja genomförandet av FN:s konvention om barns rättigheter. Enligt modellen ska alla beslut i kommunen fattas med tanke på barnens bästa. Här finns en länk med mer information (på finska).