Sökande av understöd

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA beviljar år 2016 understöd ur statens bostadsfond för boenderådgivningsverksamhet. Understödet utgör högst 35 procent av kostnaderna.

Understöd kan beviljas för boenderådgivningsverksamhet som stöder boendet för långtidsbostadslösa, invandrare, personer som rehabiliteras för psykisk ohälsa, ungdomar som löper risk för marginalisering, familjer och åldringar.

Understöd kans ökas av kommuner, organisationer och samfund som tillhandahåller eller inleder boenderådgivning. Till organisationens ansökningar skall dessutom bifogas placeringskommunens utlåtande om projektet.

Ansökningar med bilagor ska var inlämnade senast 14.1.2016 före kl. 16.15 till Finansierings- och utvecklingscentralen för boende, PB 30, 15141 Lahtis.

Tilläggsinformation och blanketter hittas på adressen www.ara.fi.

Tekniska nämnden