Tävling för offentlig konst vid Purmo skola, förskola och bibliotek

Pedersöre kommun utlyser en öppen tävling för enskilda konstnärer eller grupper ordnas för ett offentligt konstverk vid Purmo förskola, skola och bibliotek.

Tävlingsprogram

Allmän presentation:

Purmo skola och Purmo bibliotek dömdes som oanvändbara och fastigheten revs 2015. En ny byggnad är under uppförande på samma plats. Under byggprocessen finns skolan och biblioteket i närbelägna baracker. Enligt byggprojektets tidtabell ska byggnaden vara klar inför skolstarten hösten 2017.

Till Purmo skola kommer elever från Purmo, Överpurmo och Lillby. Detta läsår finns det 115 elever i årskurserna 1–6. Förskolan med 16 elever, idag i en separat byggnad, kommer även att flytta hit.   

Purmo bibliotek är en del av Pedersöre kommunbibliotek och ger service till skolan och allmänheten. Biblioteket fungerar även som kommunbyrå vardagar och håller öppet både dag- och kvällstid.

Medborgarinstitutet ordnade i den gamla fastigheten ett tiotal kurser årligen och verksamheten fortsätter i byggnaden när den är färdigställd. I anslutning till byggnaden finns även en näridrottsplats med bl.a. ishockeyrink, motionsspår/skidspår med belysning. Området är välbesökt av alla åldergrupper.

Närbelägna grannar, förutom bostadshus, är ett antal seniorbostäder, ett åldringshem och hembygdsmuseet Kulturgården Lassfolk.

Ett konstverk som placeras i den här miljön måste vara gjort i ett tåligt material som klarar daglig närkontakt med barn och unga.

Adress: Lillbyvägen 205, 68940 Lillby

Projektets bakgrund:
Ambitionen med projektet  är att bygga framtidens skola. Arkitekt för projektet är Anders Höglund, Laajark.

I framtidens skola bildar alla rum, ute och inne en attraktiv, stimulerande och framför allt en sinnlig lärmiljö, en miljö där barnen lär sig med alla sinnen.  Alla rum bidrar på sätt eller annat till lärmiljön. Bland annat kommer innertaken att lämnas öppna, för att i pedagogiskt hänseende visa hur ventilationen och el-kableringen fungerar och rör sig i en byggnad.

Om byggnaden:
Byggnaden struktureras längs ett inre stråk, som är i förbindelse med huvudingångarna. Längs med stråket placeras matsal, gymnastiksal, bibliotek samt paviljongerna och övriga lärmiljöer. Mellan stråket och matsalen finns en rumsindelande friformad volym -”Kojan”- som kan användas för mindre teater och AV-förevisningar. Kojan görs i platsgjuten betong. Mellan matsalen och gymnastiksalen finns scenen. Scenen öppnas vanligtvis enbart mot matsalen, men vid större evenemang kan gymnastiksalen integreras med matsalen med hjälp av skjutväggar.
Lärarnas arbetsrum och pausrum placeras på andra våningen, så att en god överblick ges över skolan, både inne och ute.
Klassrummen finns i två paviljonger, som har fått namnen: Gläntan och Hjärtat.
Gläntan består av tre klassrum och Hjärtat har fyra klassrum.  Från varje klassrum finns skjutdörr ut till ett inglasat uterum –”Gröna rummet”- och därifrån vidare en dörr till en takbeklädd uteterass. Mellan paviljongerna finns uteverkstäder, som kan användas i undervisningen, exempelvis kan barnen bygga kojor, sandslott, snöfästningar mm… eller ha utomhusmatte.

Om utemiljön:
Skolans utemiljö görs omväxlande med hjälp av konstgjorda gräsbevuxna kullar, större sandgropar (sandbunkrar) och olika typer av sand, grus och stenbeläggningar. Utemiljön omges av en skogsbacke på västra sidan och en parkmiljö på östra sidan.

Om fasaderna:
Fasaderna görs av element i vitbetong. Större partier av fönster och glasväggar förekommer bland annat vid ingångarna, matsalen, biblioteket och gymnastiksalen.
Paviljongerna alla fasader och delar av bibliotekets fasad bekläds med en träpanel, som patinerats silvergrå; Organo Wood.

Om konstverket:
Ett tredimensionellt konstverk placeras norr om huvudingången på en entréplats. Placeringen av konstverket syns från landsvägen och infarten till skolan. Byggnaden är placerad på en platå med en höjdskillnad upp till 1,5-2 m jämfört med parkeringen.  Entréplatsen sluttar mot ingångens trappor och ramp.

Gymnastiksal och bibliotek bildar en fondvägg mot entréplatsen och konstverket. Fasaderna består huvudsakligen av prefabricerade vitbetongelement. Huvudingången består av en glasvägg med inslag av träpanel, som med tiden får en silvergrå patina.

Ett ”lysande” konstverk skall på ett ”värmande” sätt inbjuda till skolan och biblioteket under de mörka årstiderna.  En stor del av skolåret är det mörkt ute när barnen och lärarna anländer till skolan. Konstverket skall till sin utformning/ fysiska gestaltning inte konkurrera med skolans karaktärsfulla arkitektur. Konstverkets kvalité skall finnas i ljuset och i det sätt konstverket lyser upp entréplatsen.

Beställarens vision:
Beställaren vill ha ett representativt konstverk som är synligt och engagerande. Konstverket får gärna väcka tankar eller representera det som byggnaden står för/används till. Ljus/belysning ska vara en del av det visuella uttrycket. Konstverket ska vara tilltalande oberoende tidpunkt och årstid. Konstnären bör även beakta aspekter som kringliggande miljö, säkerhet och hållbarhet (se bedömningskriterier för mera information).

Tävlingsbidragets utformning:
Konstverkets placering är fastslagen och finns angivet i situationsplanen (angiven plats markerat med rött), likaså betraktarens placering (betraktarvy1 och 2). Bildmaterial och 3D vyer finns att tillgå och bör inkluderas i ett fotocollage där placering med fasaden som fond och angiven betraktarvy 1 och 2 beaktas. Miniatyrmodeller av skulpturen är inte nödvändigt.

Eftersom ljus är en viktig aspekt bör det praktiska arbetet fylla dagens bestämmelser för elarbeten. Monteringen bör utföras av certifierade elmontörer. Detta bör beaktas när tävlingsbidragets budget uppgörs. Budgeten för projektet är 20 000€ (moms%) och planeras med offert.

Detta bör framgå i det inlämnade bidraget:
- konstnärlig idé/vision för projektet
- skiss med måttangivelser och materialbeskrivning
- ljusplanering
- fotokollage med tävlingsbidraget och av beställaren givet material. Ladda ner bildmaterial och 3D vyer. Vy1Vy2Vy3, konstverkets placering(utmärkt i rött), betraktarvy1, betraktarvy2, situationsplan
- bidraget inlämnas i pdf-format.
- arbetsbeskrivning av vilken bör framgå på vilket sätt konstnären ska förverkliga projektet (tidtabell, samarbetspartners, arbetsmoment osv)
- budget (materialkostnader, konstnärens arvode, arbetskostnader, oförutsedda utgifter). Av budgeten bör momsprocenten framgå. Slutsumman är 20 000 € (moms 0%).
-beskrivning av hur gräsområdet/ytskiktet kring konstverket ska se ut. Notera att förverkligande av gräsområdet/ytskiktet är exklusive projektbudgeten och förverkligas separat.

 Projektets tidtabell:
-det vinnande bidraget tillkännages v. 22
-den slutgiltiga skissen för konstverket bör godkännas i september 2017
-konstverket anläggs från och med v. 44 och förväntas stå klart inom 3 veckor om inget annat överenskommits med beställaren.

Bedömningskriterier:
En för tävlingen utsedd jury kommer att bedöma inlämnade bidrag utgående från följande bedömningskriterier:

 -konstnärlig vision och presentation av konstverket
-hur väl tävlingsbidraget uppfyller beställarens vision
-arbetsbeskrivningens trovärdighet
-projektbudgetens utformning och trovärdighet.
-hur konstverket lämpar sig för miljön och uppfyller allmänna säkerhetskrav
-hållbarhet och underhållsbehov
-beskrivning av gräsområdets utformning kring konstverket

Tävlingsbidraget inlämnas senast kl. 13.00 2.5 2017. Förslagen inlämnas elektroniskt till ulrika.stenmark@pedersore.fi

Endast kompletta bidrag som inlämnas inom utsatt tid beaktas. Bidrag som överskrider budgeten beaktas inte. Beställaren förbehåller sig rätten att begära kompletteringar kring det inlämnade tävlingsbidraget samt rätten att inte förverkliga inlämnade tävlingsbidrag. Inlämnaden bidrag kan ges på svenska, finska och engelska. Tävlingsprogrammet ges endast på finska och svenska.

Övrig information:

Besök till Purmo skola, förskola och bibliotek görs endast enligt överenskommelse med Pedersöre kommuns fastighetschef Peter Sundqvist. Området är en arbetsplats och obehöriga har ej tillträde utan tillstånd. Epost: peter.sundqvist@pedersore.fi

 Vid behov av övriga filformat än de som kan laddas ner kontakta arkitekt Anders Höglund.
Epost: anders@laajark.fi

Övriga frågor riktas till kulturchef Ulrika Stenmark
Epost: ulrika.stenmark@pedersore.fi