Pedersöre bygger för framtiden – satsar på barn, unga och välfärd

Pedersöre satsar på barn och unga och rustar sin service för att kunna ta emot nya invånare. De kommande tre åren planerar kommunen att satsa drygt tio miljoner i skolfastigheter – varav en helt ny centrumskola i Östensö- och Bennäsområdet.

Budgeten för 2019 bygger på en oförändrad inkomstskatteprocent på 20,5 procent. Kommunen räknar med att kunna bibehålla servicen och i viss mån utöka servicen inom både småbarnspedagogiken och utbildningssektorn.

Rent konkret handlar det om svara mot den ökande efterfrågan av kommunens småbarnspedagogik. Under det här året har trycket på de kommunala dagvårdsplatserna varit stort och kommunen budgeterar för kunna erbjuda plats för cirka 470 barn från och med januari 2019.

Kommunstyrelsens beslut att det tvåspråkiga daghemmet Tummeliten flyttar in i Edsevö skola/Edsevön koulu leder till att en del av skolfastigheten och uteområdet anpassas efter småbarnspedagogikens behov. I budgeten finns ett anslag på 60 000 euro för de här åtgärderna.

Utbildningssektorn får anslag för flera undervisningstimmar och skolgångsbiträden samtidigt som elevvården stärks. Från och med hösten anställer kommunen en skolpsykolog i egen regi. Psykologen kommer tillsammans med skolkuratorer och hälsovårdare att bilda ett elevvårdsteam, med modell från Nykarleby.

– Det handlar om både förebyggande och uppföljande arbete, säger kommundirektören Stefan Svenfors.

Det finns också en strävan efter att utveckla befintliga lekplatser och skapa andra, nya mötesplatser för barn och unga i kommunen. De här så kallade tredje platserna – efter hemmet på första plats och skola/arbete på andra plats – är en gemensam satsning för kultursektorn, utbildningssektorn och småbarnspedagogiken.

Satsningarna på barn och unga återkommer i byggnadsprogrammet. De planerade investeringarna åren 2019–2021 uppgår till knappt 20 miljoner euro. Av den summan är tio miljoner avsedda för skolbyggen och renoveringar.

År 2019 uppgår investeringarna till totalt 5,2 miljoner euro. Årsbidraget på 2,3 miljoner täcker 44 procent av investeringarna.

Kommunen börjar nästa år renovera och bygga ut Kyrkoby skola i Sandsund. Det är ett projekt som beräknas kosta 4,5 miljoner euro. Det första året har ett anslag på 600 000 euro, medan huvuddelen av satsningen fördelar sig ganska jämnt över 2020 (2 miljoner) och 2021 (1,9 miljoner). Tillbyggnaden på cirka 1 600 kvadratmeter inkluderar skolans gymnastiksal, matsal, kök och slöjdsal och ger också plats för förskola, eftis och bibliotek.

En ny centrumskola som ska betjäna Bennäs, Katternö, Lövö och Östensö ska planeras år 2019 och verkställas 2020–2021. Kostnadsberäkningen ligger på 5,5 miljoner euro, varav 100 000 euro går till planering nästa år.

Den största enskilda investeringen (0,9 miljoner) nästa år är slutspurten i Pedersheims renovering.

Pedersöre rustar dessutom för att utveckla och stärka sina två välfärdsstationer, inklusive läkarmottagningar, i Bennäs och Esse. Kommunen satsar totalt en miljon euro på att renovera hvc-lokaler nästa år.

Renoveringen av Esse välfärdsstation i Ytteresse är redan påbörjad och ska vara klar i slutet på mars. Av totalkostnaden på 565 000 euro ingår 400 000 euro i budgeten för 2019.

Kommunens andra hälsovårdsmottagning i Bennäs kommer att få ett ansiktslyft. Mottagningen finns i fastighetsaktiebolaget Bennäs servicecentrum, det som tidigare hette Depocenter. Kommunen deltar i egenskap av fastighetsägare med 600 000 euro.

– Ventilationen, fasaden, fönstren och ytorna ska förnyas, säger kommunens ekonomi- och utvecklingsdirektör Jan-Erik Backa.

Det digra investeringsprogrammet gör att skuldbördan förväntas växa med nästan 1 000 euro per invånare mellan åren 2018 och 2021. I slutet av planperioden beräknas lånen uppgå till 42,4 miljoner euro, vilket är 3 787 euro per invånare.

Kommunen räknar ändå med ett litet överskott på 0,2 miljoner euro i budgeten 2019, liksom positiva siffror både 2020 och 2021 med oförändrad inkomstskatteprocent.

Förväntningarna grundar sig på ökade skatteinkomster, fler invånare och ekonomisk tillväxt. Skatteinkomsterna beräknas totalt uppgå till 36,6 miljoner euro och statsandelarna till 26,1 miljoner euro. I dessa tider då kommunens företag är i skriande behov av ny arbetskraft hoppas Pedersöre på 50 nya invånare per år.

Arbetslöshetsgraden i kommunen var nere i 2,2 procent i oktober, vilket i praktiken innebär full sysselsättning.

– Arbetskraftsbristen är både positiv och bekymmersam. Vi är tvungna att få in mera folk i kommunen, säger Stefan Svenfors.

– Därför anpassar vi vår verksamhet för att kunna ta emot både arbetskraftsinflyttare och kvotflyktingar, säger Jan-Erik Backa.

Nästa år innehåller inga konkreta bostadsprojekt men kommunen kommer att konditionsgranska den före detta kommungården i Överesse och utreda fastighetens framtida användning tillsammans med Pedersöre bostäder och privata aktörer.

– Vi ser ett behov av flera hyresbostäder och har beredskap att diskutera hur vi kan möta det, säger Svenfors.

Kommunens koncernbolag har också som målsättning att det ska finnas tillgång till hyresbostäder i hela kommunen.

Pedersöre kommunfullmäktige håller sitt budgetmöte 17 december klockan 9.00.
Mötet direktsänds på kommunens Youtube-kanal.

Tilläggsuppgifter:

Kommundirektör Stefan Svenfors 06-7850 101/050–5120 420
Ekonomi- och utvecklingsdirektör Jan-Erik Backa 06–7850 113/050–5625 711
Kommunstyrelsens ordförande Greger Forsblom: 0500–368 852

Nyckeltal i Pedersöre kommuns budget 2019:

Skatteprocent: 20,5

Skatteinkomster: 36,6 miljoner euro.

Skatteinkomster/invånare: 3 297 euro

Statsandelar: 26,1 miljoner euro.

Statsandelar/invånare: 2 351 euro.

Årsbidrag: 2,3 miljoner euro.

Årsbidrag/ invånare: 211 euro.

Årsbidrag i procent av avskrivningarna: 106 procent.

Investeringar (netto): 5,2 miljoner euro.

Investeringarnas inkomstfinansiering i procent: 44 procent.

Överskott: 0,2 miljoner euro.

Lån (31.12): 33,5 miljoner.

Lån per invånare: 3 020 euro. Plan 2020: 3 437 euro, 2021: 3 787 euro.