Nya rutiner för sotningen

Ändringar i räddningslagen som berör sotning trädde i kraft 1.1.2019. Ändringarna gäller främst regleringen av hur sotningstjänsterna ordnas. I praktiken betyder det att det nuvarande systemet med distriktssotning upphör.

I samband med ändringen av räddningslagen upphävs Inrikeministeriets förordning om sotning (539/2005). I fortsättningen hittar man alla bestämmelser som berör sotning i räddningslagen.

Nuvarande distriktssotningsavtal upphörde 31.1.2019. Detta betyder i praktiken, att fastighetsägare beställer lagstadgade sotningstjänster direkt av en yrkeskunnig sotare.

Efter lagändringen är fastigheter fortfarande skyldiga att se till att deras eldstäder och skorstenar sotas. Nuvarande sotningsintervaller består och sotningsarbetet kan även i fortsättningen endast göras av en person som avlagt yrkesexamen för sotare.

Utdrag ur lagförslaget:

13a § Sotning i byggnader

Ägaren och innehavaren av en byggnad samt en verksamhetsidkare ska i fråga om allmänna utrymmen och sådana arrangemang som tjänar hela byggnaden samt innehavaren av en lägenhet i fråga om utrymmen i hans eller hennes besittning se till att:

1) eldstäder och rökkanaler hålls i sådant skick att de kan användas på ett säkert sätt;

2) en sotare regelbundet sotar eldstäderna och rökkanalerna;

3) stegar, delar av tillträdesvägar på tak och säkerhetsutrustning på tak hålls i sådant skick att sotningsarbetet kan utföras på ett säkert sätt.

De skyldigheter som anges i 1 mom. gäller inte gasdrivna eldstäder eller deras kanaler.

13b § Intervallerna mellan sotningarna

Eldstäder och rökkanaler ska sotas tillräckligt ofta med beaktande av deras användningsgrad och konstruktion samt det bränsle som används. I byggnader som används för stadigvarande boende ska eldstäder och rökkanaler dock sotas med minst ett års mellanrum, och i byggnader som används som fritidsbostäder med minst tre års mellanrum.

Eldstäder och rökkanaler som inte används behöver inte sotas. Eldstäder och rökkanaler som har stått oanvända i tre år ska sotas innan de tas i bruk.

61 § Sotningsintyg

Sotaren ska ge kunden ett intyg över utfört sotningsarbete. Av sotningsintyget ska följande framgå:

1) byggnadens adress,
2) vem som utfört sotningen,
3) tidpunkten för sotningen,
4) vidtagna åtgärder,
5) observerade fel och brister.

Det är skäl att fråga sotningspriset innan man beställer sotning.

Fel och brister som medför brandrisk ska specificeras så att kunden kan börja vidta behövliga åtgärder.

Lagstiftningen i sin helhet som gäller sotning

Lag om ändring av räddningslagen.

Marknadsföringen och de förfaranden som tillämpas i kundrelationerna övervakas av konsumentombudsmannen när det gäller konsumentskyddet (Konsumentskyddslagen 38/1978 20 §