Kommunen vill bygga hållbart för Östensö och Bennäs

skolmote2
Anderssénsalen var välfylld när kommunen informerade om planeringen krig en gemensam skola för Bennäs och Östensö.

Hållbarhet och helhetstänk är ledord när kommunen går vidare med planerna att bygga en ny, gemensam skola för Bennäs- och Östenöområdet.

Anderssénsalen var välfylld när kommunen informerade om planeringen krig en gemensam skola för Bennäs och Östensö.
Hållbarhet och helhetstänk är ledord när kommunen går vidare med planerna att bygga en ny, gemensam skola för Bennäs- och Östenöområdet.

På torsdagskvällen hade kommunen bjudit in föräldrar, personal och beslutsfattare till ett informations- och diskussionsmöte i Anderssénsalen i Sursik skola. Cirka 130–140 personer var på plats, vilket visar att frågan engagerar.

Syftet med mötet var också att göra vårdnadshavare och andra berörda delaktiga i processen.

Kommunens tjänstemän berättade om utgångsläget och visionerna för en skola som ska betjäna Bennäs, Lövö, Katternö och Östensö byar.

Med tidigare erfarenhet av skolor som haft problem med inomhusluften – i både Lappfors och Purmo har skolbyggnader rivits – vill kommunen undvika dylika fallgropar. Att Bennäs skola för tillfället brottas med både trångboddhet och problem med inomhusluften är dessutom en delorsak till att diskussionen om en gemensam skola pågår.

– Det är en stor utmaning att hitta hållbara lösningar. Vi vill bygga hållbart och långsiktigt, sade utbildningsdirektören Rolf Sundqvist.

Han poängterade att det i dagsläget inte finns några beslut om att bygga en skola och ingen tomt att bygga skolan på. Men planeringsprocessen har startat. I budgetförslaget för 2019 och ekonomiplanen för 2020–2021 kommer ett skolbygge att ingå i byggnadsprogrammet.

Planeringsprocessen har hittills utmynnat i ett rumsprogram, det vill säga en detaljerad, teoretisk beräkning av hur stor skolan ska bli. Det handlar om cirka 2 600 kvadratmeter, om man räknar med 55–60 kvadratmeter för normalstora klassrum och mindre grupprum på 40 kvadratmeter.

Som jämförelse kan nämnas att Purmo skola är 2 500 kvadratmeter stor.

– Vi räknar inte med ett bibliotek i den nya skolan, utan med mera utrymme för specialundervisningen, den som Östensö har byggt upp och som vi vill fortsätta med, säger Sundqvist.

Kommunens tjänstemän har också tillsammans med skolorna och förskolornas personal skapat en vision för en gemensam, ny skola. Det handlar om de värderingar och den pedagogik som ska genomsyra verksamheten.

Här är ett kort klipp ur visionen:

” Vi vill framhålla betydelsen av en naturnära placering av skolan med tanke på motion och utomhuspedagogik. Byggnaden får gärna vara ett med naturen. Vi vill att man i planeringen av skolan prioriterar ljusinsläpp i skolan.

Vi vill vara en skola i rörelse. I våra nya utrymmen vill vi att det ska synas. Vi önskar en ordentligt stor gymnastiksal med tanke på gymnastik och fester. Gärna delbar så att två grupper, vid behov, kan använda den samtidigt. Gymnastiksalen får gärna planeras i anslutning till matsalen.

Viktigt är också att alla elever kan få arbetsro genom tillgång till egna klassrum, grupprum och flera små arbetsstationer. I våra visioner finns också ett område med litteratur, t.ex som rumsdelare, integrerat på ett passande ställe och ett särskilt utställningsområde för elevernas kreativa alster."

När man ser på elevstatistiken fram till läsåret 2024–2025 är trenden sjunkande i kommunen. För Bennäs och Östensö ser läget stabilt ut och det brukar sällan inträffa några stora kast i prognoserna.

bennasskola
Elevprognos för Bennäs skola fram till år 2024-2025.

Enligt prognosen kommer Bennäs skola att ha 67 elever om sju år. Rolf Sundqvist påpekade att en sådan elevmängd innebär sammansatta klasser, med två årskurser i samma rum.

ostensoskola
Elevprognos för Östensö skola fram till år 2024-2025.

Östensö skola kommer enligt prognosen att ha 35 elever läsåret 2024–2025. Det innebär klasstorlekar på till exempel fyra elever i årskurs 1 och fem elever i årskurs 2.

– Det kan bli problem. Har kommunen bra ekonomi kan vi ha en sammansatt klass med nio elever men det kan också hända att man måste hålla vissa lektioner med tre årskurser samtidigt, sade Sundqvist.

Räknar man ihop elevprognosen har Bennäs och Östensö tillsammans 102 elever år 2024–2025.

Åk 1: 15 elever
Åk 2: 16 elever
Åk 3: 19 elever
Åk 4: 19 elever
Åk 5: 17 elever
Åk 6: 16 elever

– Enligt min uppfattning är det här bra gruppstorlekar med enkla klasser. Jag tror inte att vi skulle komma på tanken att slå ihop klasser med 16–17 elever, sade Sundqvist.

Kommunens planläggare Anna-Karin Pensar gav åhörarna en inblick i hur kommunen tänker när en ny skola planeras. Det handlar om att överväga hur skolan fungerar för båda elever och lärare, hur eleverna tryggt kan ta sig till skolan, hur skolbyggnaden passar in i landskapsbilden och kulturmiljön, samt hur skolan kan påverka kommunalekonomin och byarnas livskraft.

sursikostra 0042
Kommunen har bytt till sig ett åkerområde som utvärderas som möjlig skoltomt.

Kommunen har bytt till sig ett åkerområde som utvärderas som möjlig skoltomt.
Med tanke på placeringen är planeringsprocessen a och o. Kommunen bytte tidigare i år till sig ett åkerområde i närheten av Sursik skola som eventuellt kunde bli en skoltomt. Kommunen låter för tillfället två arkitektbyråer utvärdera om platsen lämpar sig för en ny skola.

– Vi får svar inom januari, säger Sundqvist.

Pensar påpekar att området är oplanerat.

– Så om det området blir aktuellt ska det planeras, sade hon.

Bennäs detaljplan innehåller inga nya, outnyttjade områden som anses vara lämpliga skoltomt. Inte heller Östensö delgeneralplan bjuder på sådana möjligheter.

En planeringsprocess räcker enligt Pensar ett halvt–två år, beroende hur pass omfattande utredningar som krävs.

– Men över planering kan pågå parallellt, påpekade Pensar.

Efter tjänstemännens information fick åhörarna i salen i små grupper diskutera sina förväntningar på en gemensam skola och ge både kommunen och kommande arkitekt och planerare vägkost i den fortsatta processen. Du kan läsa mer om föräldrarnas synpunkter här.

Text och foto: Malin Henricson, informatör